LICITACIONS PÚBLIQUES

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ DE LES LICITACIONS I DOCUMENTACIÓ:

Amb l’entrada en vigor el passat dia 9 de març de 2018 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, tots els anuncis de licitació dels contractes promoguts per l’Ajuntament de Felanitx, així com la documentació pertinent, es publicaran a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Les licitacions aprovades anteriorment d’acord amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (RDL 3/2011, de 14 de novembre) es troben a la següent adreça: http://ajfelanitx.eadministracio.cat/contractor-profile-list

Històric de perfil del contractant

Contractació de la gestió del servei públic d’escola d’estiu, Nadal i Pasqua de Felanitx, s’Horta i Cas Concos (termini ofertes: 26.03.18)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 27.02.18. Pressupost de licitació: (aportació econòmica de l’Ajuntament, IVA exempt). Preu a un tant alçat. Import net: 4.454,93 €...

Contractació de les obres de renovació de la gespa artificial i millora d’instal·lacions del camp de futbol Es Torrentó (termini ofertes: 27.03.18)

Torna Informació: Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 15.05.18 Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 20.02.18 Pressupost màxim de licitació. Preu a un tant alçat....

Contratación de la concesión del servicio público de redacción de proyecto, y construcción de la “Deixalleria” de Felanitx, gestión y explotación de la misma y del resto de “Parcs Verds”, recogida de residuos voluminosos domésticos modalidad puerta a puerta (Plazo ofertas: 28.03.18)

Torna Informació: Procedimiento declarado desierto por acuerdo del Pleno en sesión celebrada día 14.05.18 Aprobación del Pliego de cláusulas administrativas particulares y el Pliego de prescripciones técnicas: acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada día...

Licitación del contrato de servicios en el Polideportivo Guillem Timoner, piscinas cubiertas municipales, pistas de tenis y pádel y pistas polideportvias exteriores (Fecha límite de presentación de ofertas: 05.02.18)

Torna Informació: Contrato adjudicado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento celebrado en sesión extraordinaria de día 22 de junio de 2018. Aprobación del pliegto de cláusulas administrativas y pliego de prescripciones técnicas: acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en...

Contractació del servei de vigilància i neteja de la Casa Cultura, i vigilància de l’Auditori i Centre Cívic de Portocolom (Procediment negociat sense publicitat)

Torna Informació: Número expedient: 2329/2017 Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 5 de setembre de 2017 Pressupost màxim de licitació. Import IVA exclòs:...

Contractació del subministrament d’un vehicle tipus combi o mixte destinat als Serveis Socials (Termini: 03/11/2017, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 03.10.17. Pressupost de licitació. Preu a un tant alçat. Import net: 23.966,94 €. Import total: 29.000,00 € Procediment declarat desert...

Contractació del servei de neteja dels col·legis s’Algar, Reina Sofia i Migjorn i altres dependències (Termini: 02/11/2017, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Contracte adjudicat per la JGL en sessió de dia 02.05.18 Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 03.10.17. Pressupost de licitació, preu a un tant...

Contratación reservada de la concesión del servicio de redacción de proyecto y construcción de la “Deixalleria” de Felanitx, gestión de la misma y del resto de “Parcs Verds” del municipio y recogida de voluminosos domésticos (Termini: 27/11/2017, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Procedimiento declarado desierto por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión de día 12.02.2018. Aprobación del Pliego de cláusulas administrativas y el Pliego de prescripciones técnicas: acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada día...

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de condicions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 25.04.17. Contracte adjudicat en sessió de dia 04.07.17. Número expedient: 186/2017 Tipus de...

Contractació del servei d’assistència tècnica per a l’elaboració del mapa de renou, zonificació acústica del municipi i Pla Acústic d’Acció municipal (Tipus de procediment: Negociat sense publicitat)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de condicions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 25.04.17. Contracte adjudicat en sessió de dia 04.07.17. Número expedient: 186/2017 Tipus de...

1 de 41234