LICITACIONS PÚBLIQUES

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ DE LES LICITACIONS I DOCUMENTACIÓ:

Amb l’entrada en vigor el passat dia 9 de març de 2018 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, tots els anuncis de licitació dels contractes promoguts per l’Ajuntament de Felanitx, així com la documentació pertinent, es publicaran a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Les licitacions aprovades anteriorment d’acord amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (RDL 3/2011, de 14 de novembre) es troben a la següent adreça: http://ajfelanitx.eadministracio.cat/contractor-profile-list

Històric de perfil del contractant

Contractació mixta de serveis i subministrament d’un vehicle per a la policia local mitjançant rènting (Termini: 26/07/2017, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 06.06.17. Preu a un tant alçat. Import net: 1.017,00 € mensuals. Import total: 1.230,57 € mensuals....

Contractació del servei de suport als serveis socials comunitaris bàsics de l’Ajuntament de Felanitx (Termini: 21/07/2017, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 27.06.17. Pressupost de licitació, preu a un tant alçat. Import net: 165.660,00 € anuals. Import total:...

Contractació del servei de control i prevenció de legionel·la en instal·lacions municipals de risc del municipi de Felanitx (Termini: 21/07/2017, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Pels licitadors interessats, es comunica que el proper dilluns dia 17 de juliol, a les 08:30 hores, es durà a terme una visita a les instal·lacions objecte del contracte. El lloc de trobada serà l’edifici de la Brigada municipal, ubicat a la...

Contractació de les obres de reforma d’urbanització dels carrers Juevert i Vica i demolició d’habitatge unifamiliar (Termini: 11/07/2017, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 30 de maig de 2017. Pressupost màxim de licitació. Import net: 215.864,76 €. Import total: 261.196,36 € Contracte adjudicat per la Junta...

Contractació del subministrament d’armaris compactes lliscants per l’equipament del nou arxiu municipal de l’Ajuntament de Felanitx (Termini: 09/06/2017, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de condicions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 16.05.17. Pressupost de licitació per a un tant alçat. Import net: 48.760,33 €. Import total: 59.000,00 €...

Contractació de la concessió de l’explotació d’instal·lacions i serveis en el recinte del parc municipal de Sa Torre durant les festes de Sant Agustí 2017 (Termini: 12/05/2017, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 11.04.17. Cànons mínims de les concessions per temporada, millorables a l’alça: – Núm. 1: 1.200 € – Núm. 2: 1.200 €...

Contractació del servei de publicitat institucional a mitjans electrònics i cobertura audiovisual d’actes institucionals (Tipus de procediment: Negociat sense publicitat)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 31.01.17. Lot núm.1: servei per a la gestió de publicitat institucional a mitjans electrònics Lot núm....

Contratación del servicio de recogida y transporte de las fracciones de papel-cartón, vidrio y envases ligeros en contenedores tipo iglús, a los generadores singulares, recogida de voluminosos y limpieza viaria (Termini: 18/04/2017, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Contrato adjudicado por acuerdo del Pleno del  Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada día 26.09.17. Aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de condiciones técnicas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en...

Contractació de les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable a la urbanització Sa Punta de Portocolom (Termini: 13/02/2017, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 24.01.17. Pressupost màxim de licitiació. Import net: 300.974,10 €. import total: 364.178,66 €. Tramitació: urgent Contracte adjudicat per...

Contractació del servei d’assistència tècnica per a la redacció del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) (Tipus de procediment: Negociat sense publicitat)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 02.02.16 Divisió per lots: Lot 1 (assistència jurídica)/ Lot 2 (avaluació ambiental)/ Lot 3 (sostenibilitat econòmica) Lot núm. 1 i lot...

Contractació per a l’explotació del bar, consergeria, manteniment i neteja del camp de futbol Sa Lleona (Termini: 19/08/2016, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de condicions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 26.07.16. Preu de licitació. Cànon a l’alça: 4.916,39 € anuals. Contracte adjudicat per la JGL en...

2 de 41234