LICITACIONS PÚBLIQUES

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ DE LES LICITACIONS I DOCUMENTACIÓ:

Amb l’entrada en vigor el passat dia 9 de març de 2018 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, tots els anuncis de licitació dels contractes promoguts per l’Ajuntament de Felanitx, així com la documentació pertinent, es publicaran a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Les licitacions aprovades anteriorment d’acord amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (RDL 3/2011, de 14 de novembre) es troben a la següent adreça: http://ajfelanitx.eadministracio.cat/contractor-profile-list

Històric de perfil del contractant

Contractació del servei de neteja, consergeria i vigilància del col·legi Joan Capó de Felanitx (Termini: 09/09/2016, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Obert un nou termini de presentació d’ofertes en el procediment obert per a la contractació del servei de neteja, consergeria i vigilància del col·legi Joan Capó. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de condicions...

Contractació de la gestió del servei públic d’atenció a la primera infància a l’escoleta Pere Oliver i Domenge i a l’escoleta Infantil Sa Miloca(Termini: 08/07/2016, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i els de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 14.06.16. Preu màxim de la prestació: – lot 1 (Escoleta Pere Oliver i Domenge): 17.167,32 € anuals...

Contratación mixta de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de alumbrado exterior del término municipal de Felanitx (

Torna Informació: Aprobados por la Junta de Gobierno Local en sesión de día 13.09.16 los nuevos pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. Tipo máximo de licitación: 407.756,37 € más IVA de 85.628,84 €. Expedient: 2016/012 –...

Contractació de la gestió de servei públic d’atenció a la primera infància a l’Escoleta EI Es Faralló de Portocolom(Termini : 02/03/2016, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació dels nous plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern local en sessió de dia 16.02.16. Pressupost de licitació (aportació econòmica de l’Ajuntament). Preu a tant alçat:...

Contractació del servei de lloguer, manteniment i recaptació de màquines expenedores de tiquets d’estacionament de la zona regulada (O.R.A.) (Termini: 27/01/2016, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 22.12.15. Pressupost màxim de licitació. Import net: 23.559,62 € anuals. Import total: 28.507,14 € anuals. Contracte adjudicat per la...

Contratación de servicios en el polideportivo municipal Guillem Timoner, piscinas cubiertas municipales, pistas de tenis y pádel y pistas polideportivas exteriores(Termini 26/01/2016, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de condiciones técnicas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de día 15.12.15. Precio a tanto alzado. Importe neto: 404.958,67 € anuales. Importe total: 490.000,00...

Contractació de l’explotació del bar, consergeria, manteniment i neteja del camp de futbol Es Torrentó de Felanitx (Termini: 04/01/2016, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 9.12.15. Cànon a l’alça: 775,57 € anuals. Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 09.02.16   Número...

Contractació de l’explotació del bar, consergeria, manteniment i neteja del camp de futbol Sa Lleona de S’Horta (Tipus de procediment: Negociat sense publicitat)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 25.08.15. Contracte adjudicat en sessió de dia 20.10.15.     Número expedient:  2015/015 Tipus de contracte:  Altres tipus de...

Contractació de les obres de demolició i construcció d’edifici destinat a arxiu municipal (Termini: 10/11/2015, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 29.09.15. Pressupost màxim de licitació. Import net: 61.505,33 € (demolició)+ 225.362,67 € (nova construcció). Import total: 347.110,28 €,...

Contratación de la instalación de una caldera de biomasa de 300 Kw y su gestión y mantenimiento, ubicada en el Polideportivo Guillem Timoner de Felanitx (Termini: 06/07/2015, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnicas: acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de dia 20.05.15. Precio a tanto alzado (prestación C1): 116.528,93 € más IVA de 24.471,07 €. Precio referido a...

Contractació del servei de control de plagues a diverses zones del terme municipal de Felanitx (Termini: 29/04/2015, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 01.04.15. Preu a un tant alçat: Import net: 20.380,00 € anuals. Import total: 24.162,60 € anuals. Contracte adjudicat per Decret de Batlia...

Contractació de la gestió integral i explotació d’instal·lacions temporals a la platja de Cala Mitjana (Termini: 08/04/2015, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 11/03/2015.Tipus mínim de licitació millorable a l’alça: 900,00 € anuals. Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió...

Contractació del servei de recollida i posterior transport dels animals domèstics vagabunds o que han estat abandonats al nostre municipi (Tipus de procediment: Negociat sense publicitat )

Torna Informació: Tramitació: ordinària Informació: aprovació del plec de clàusules administratives particulars per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 30.07.14. Procediment adjudicat en sessió de dia 12.11.14. Número expedient: 2014/017 Tipus de...

3 de 41234