LICITACIONS PÚBLIQUES

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ DE LES LICITACIONS I DOCUMENTACIÓ:

Amb l’entrada en vigor el passat dia 9 de març de 2018 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, tots els anuncis de licitació dels contractes promoguts per l’Ajuntament de Felanitx, així com la documentació pertinent, es publicaran a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Les licitacions aprovades anteriorment d’acord amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (RDL 3/2011, de 14 de novembre) es troben a la següent adreça: http://ajfelanitx.eadministracio.cat/contractor-profile-list

Històric de perfil del contractant

Contractació del servei de vigilància i neteja de la Casa de Cultura, i vigilància de l’Auditori i Centre Cívic de Portocolom (Tipus de procediment: Negociat sense publicitat)

Torna Informació: Tramitació: ordinària Informació: aprovació del plec de clàusules administratives particulars en sessió de dia 13.08.14. Procediment adjudicat en sessió de dia 1.10.14. Número expedient: 2014/019 Tipus de contracte: Serveis Tipus de...

Contractació del servei de manteniment d’extintors i altres instal·lacions contra incendis a diversos edificis municipals (Tipus de procediment: Negociat sense publicitat)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 19.03.04. Preu: 5.090’00 € anuals més l’IVA de 1.068’90 €. Servei adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de...

Contractació de la gestió integral i explotació d’ instal·lacions temporals a les platges del terme municipal de Felanitx (Termini: 27/03/2014, Tipus de Procediment: Obert)

Torna Informació: Notificat l’acord d’adjudicació del lot 4 en data 06/06/14 i presentada tota la documentació per part de l’adjudicatari, en data 12/06/14 s’ha procedit a la formalització del contracte. Aprovació del plec de clàusules...

4 de 41234