LICITACIONS PÚBLIQUES

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ DE LES LICITACIONS I DOCUMENTACIÓ:

Amb l’entrada en vigor el passat dia 9 de març de 2018 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, tots els anuncis de licitació dels contractes promoguts per l’Ajuntament de Felanitx, així com la documentació pertinent, es publicaran a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.:

Les licitacions aprovades anteriorment d’acord amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (RDL 3/2011, de 14 de novembre) es troben a la següent adreça: http://ajfelanitx.eadministracio.cat/contractor-profile-list