Felanitx informa

Anunci La Junta de Govern Local del passat dia 15 de novembre va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i les consideracions tècniques, que regiran la contractació de les obres per a la dotació de serveis per a la construcció del nou hospital de...

Felanitx informa

Pagament de tributs exercici 2022 Termini voluntari entre 1 d’octubre i 1 de desembre de 2022 Es posen a cobrament els imposts de béns immobles, activitats econòmiques, vehicles de tracció mecànica, taxes municipals i vedats de caça. Recordau que els avisos ja no...

Felanitx informa

Campanya anàlisi triquina A tots els ciutadans es fa saber que l’Ajuntament de Felanitx, en compliment de la normativa dictada per la Conselleria de Salut i Consum (Decret 34/2009) ha autoritzat l’organització i el desenvolupament de la campanya de sacrifici de caps...