Adjuntam aquí les bases de la convocatòria de subvencions a particulars per a coadjuvar econòmicament a la reparació i restitució dels danys soferts en els seus béns, edificis, finques i elements etnològics a conseqüència de la borrasca Juliette.