Informació:

Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 05.04.16.

Divisió per lots:

Lot 1: vestuari per a la Policia Local

Lot 2. vestuari per a la Brigada municipal

Lot 3: vestuari operaris Cementeri municipal

Lot 4: vestuari treballadores socials

Lot 5: vestuari Protecció Civil

Preus unitaris que suposen els següents preus màxims de licitació referits al total de la unitat compositiva de cada lot:

Import net lot 1: 1.129,75 €. Import total: 1.367,00 €

Import net lot 2: 430,17 €. Import total: 520,50 €

Import net lot 3: 165,70 €. Import total: 200,50 €

Import net lot 4: 149,17 €. Import total: 180,50 €

Import net lot 5: 204,55 €. Import total: 247,50 €

Lot núm. 1 (vestuari per a la Policia Local): adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 28.06.16

Número expedient: 
2016/010
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procediment: 
Obert
Data de publicació: 
dilluns, abril 18, 2016
Data termini: 
dilluns, maig 2, 2016

 Enllaços adjunts al contracte:

BOIB núm. 48 de dia 16.04.16