Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de condicions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 10.05.16.

Pressupost de licitació, preu a un tant alçat. Import net: 38.822,79 € anuals. Import total: 46.975,57 € anuals.

Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 12.07.16

 

Número expedient: 2016/013
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Obert
Data de publicació: dilluns, maig 23, 2016
Data termini: dilluns, juny 6, 2016

 Enllaços adjunts al contracte:

BOIB, núm 64 de dia 21.05.16