Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de condicions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 14.08.17.

Pressupost de licitació, preu a un tant alçat. Import net: 92.088,00 € anuals. Import total: 111.426,48 € anuals

Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 03.01.18

 

Número expedient: 1828/2017
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Obert
Data de publicació: dijous, setembre 21, 2017
Data termini: divendres, octubre 6, 2017

Enllaços adjunts al contracte:

BOIB núm. 116 de dia 21 de setembre de 2017