E D I C T E

En compliment del disposat a l’article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les
Illes Balears, se sotmet a informació pública, per un termini de 10 dies, l’expedient que tot seguit es relaciona, a efectes que les persones físiques
o jurídiques, associacions, entitats veïnals i les que estiguin interessats formulin les observacions que considerin pertinents.

Núm. d’exp: 2519-2017
Promotor: CAIXABANK SA
Tècnic redactor NATALIA BELLES JUAN
Tipus d’activitat OFICINA BANCARIA
Capacitat 21
L’expedient es troba de manifest i pot consultar-se durant les hores d’oficina a la secció d’activitats d’aquest Ajuntament. Felanitx, document signat electrònicament al marge

ANUNCI D’OBERTURA D’UN PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA