D’acord amb les bases de la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre del terme municipal de Felanitx, es publica una proposta de resolució provisional durant el termini comprés entre el dia 20 d’octubre a al dia 3 de novembre, per tal de poder presentar, dins d’aquest termini, les al·legacions que es considerin oportunes.

ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DEL MUNICIPI DE FELANTIX