PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE SUBVENCIONS

D’acord amb les bases de la convocatòria de subvencions a propietaris d’immobles del nucli urbà de Felanitx, es publica una proposta de resolució provisional durant el termini comprés entre el dia 27 de novembre a 12 de desembre, per tal de poder presentar, dins d’aquest termini, les al·legacions que es considerin oportunes.

RESTAURACIÓ, CONSOLIDACIÓ I REHABILITACIÓ DE FAÇANES:
Sol.licituts denegades:
Per no complir amb les normes urbanístiques d’aquest municipi o bé en les condicions estipulades en la convocatòria de subvencions, es proposa denegar les següents sol.licituds:
– CAN VELL PETIT HOTEL SLU
– FRANCISCA HIDALGO SOLIS
– RAFAEL SUÑER BRUNET
– MARIA ANTONIA BARCELO COVAS
– MARGARITA MONSERRAT MONSERRAT
Sol·licituds concedides:
MAGALENA ARTIGUES GAYA, 3.793,07 €, – Es condiciona l’atorgament de subvenció a que abans d’iniciar les obres es sol·liciti la corresponent llicència o comunicació prèvia de les obres per les quals es sol.licita la subvenció.
JOAN MONSERRAT ROSSELLÓ, 7.796,07 €, – Es condiciona l’atorgament de subvenció a que es compleixin les condicions de l’annex 4 de les bases de la convocatòria, en la sol·licitud de la llicència urbanística corresponent i posterior execució de les obres per les quals es sol·licita la subvenció.
MARIA VICENS BENNASSAR, 2.310,74 €, – Es condiciona l’atorgament de subvenció a que abans d’iniciar les obres es sol·liciti la corresponent llicència o comunicació prèvia de les obres per les quals es sol.licita la subvenció.
MARIA CONCEPCIÓ ARTIGUES GAYA, 4.498,00 €, – Es condiciona l’atorgament de subvenció a que abans d’iniciar les obres es sol·liciti la corresponent llicència o comunicació prèvia de les obres per les quals es sol.licita la subvenció, complint amb les condicions que eventualment imposi l’Administració competent en matèria de patrimoni.
– – – – – – – – – – –
REALITZACIÓ D’OBRES DE CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ, CONSOLIDACIÓ I REHABILITACIÓ D’IMMOBLES UBICATS EN EL CENTRE HISTÒRIC DE FELANITX.
Sol·licituds concedides:
CAN VELL PETIT HOTEL SLU 20.000,00 €
BARTOMEU A. POU JAUME 2.300,00 €
JOAN ROSSELLÓ OLIVER 12.828,44 €
MARIA I BERNAT ESTELRICH MESQUIDA 3.711,20 €
Segon.- Condicionar la concessió de la subvenció a la presentació, abans dels dos mesos següents a la data fixada a la llicència urbanística o comunicació prèvia per l’acabament de les obres, dels documents que, d’acord amb les bases de la convocatòria, són requisits indispensable per al pagament de la quantitat subvencionada.