DECRET NÚM. 2017-1171

Resolució per la qual s’aprova la llista provisional d’admesos i
exclosos, i es nomena el tribunal per proveir, en propietat, una
plaça d’arquitecte/a tècnic/a, per torn lliure

Secretaria.ARM

Expedient 2814/2017
A la Molt Lleial Ciutat de Felanitx, el batle que subscriu, Sr. Joan Xamena
Galmés, en presència del secretari de la corporació, venc a dictar la següent

RESOLUCIÓ
La Junta de Govern Local en sessió de dia 5 de setembre de 2017, aprov
les bases expecífiques que regiran la convocatòria per proveir, en propietat,
una plaça d’arquitecte/a tècnic/a, per torn lliure, les quals es van publicar
íntegrament en el BOIB Núm. 122 de 5 d’octubre de 2017.
D’acord amb les bases, procedeix ara l’aprovació de la llista provisional
d’admesos i exclosos, fixar un termini de deu dies hàbils a partir de
l’endemà de la publicació de la present resolució a la web municipal, per
poder presentar reclamacions. En cas que no hi hagués, la llista esdevindr
definitiva a partir del dia següent d’acabar el termini de reclamacions.
Una vegada examinada en detall la documentació de l’expedient,

RESOLC:
Primer. Aprovar la següent llista provisional d’aspirants admesos i exclosos
per prendre part a les proves per proveir, en propietat, una plaça
d’arquitecte/a tècnic/a, per torn lliure:

ADMESOS

DNI
43074556H
38121779S
43050299A
43009312W
43118720E
37341628R
78202826C
44856722Y
43171681Z
43161381H
78210233K
43149445L
78214539A
26027281K
41510025Q
44274870P

EXCLOSOS: Cap
Segon. El tribunal encarregat d’avaluar els mèrits i/o les proves per proveir
aquesta plaça estarà integrat per les següents persones:
President:
Titular: Jaume Jordi Bordoy Vaquer
Suplent: Josep Lluís Obrador Esteva
Secretari:
Titular: Joan García Cortès
Suplent: Francisca Xamena Nadal
Vocals:
Titular: M.ª Antònia Soler Barceló
Suplent: Miquel Vidal Artigues
Titular: Sebastià Galmés Verger
Suplent: Maria Irene Corrales Pascual
Titular: Joan Torrens Ferrer
Suplent: Jaume Pericas Franco
Tercer. Establir un termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la
publicació d’aquest decret en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la
pàgina web www.felanitx.org, per poder presentar reclamacions a la llista
provisional d’admesos i exclosos. En el cas que hi hagi reclamacions, seran
resoltes per la Batlia i es faran públiques en el tauler d’anuncis i en la
pàgina web d’aquest Ajuntament en el termini màxim de cinc dies hàbils
des de la fi del termini de reclamacions. En cas que no n’hi hagués, la llista
esdevindrà definitiva a partir del dia següent d’acabar el termini de
reclamacions.
Quart. El primer exercici de la fase d’oposició es realitzarà el dia 21 de
desembre de 2017, a les 09:00 hores, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Felanitx.
Cinquè. Tots els aspirants hauran de dur l’original del DNI o un altre
document identificatiu.
Sisè. Publicar en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a la pàgina web
www.felanitx.org, i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la composició
del tribunal, a l’efecte de possibles recusacions als seus membres
integrants.
Felanitx, 27 de novembre de 2017
El batle Davant meu,
El secretari
Joan Garcia Cortès

DECRET ADMESOS I EXCLOSOS, TRIBUNAL I DATA EXAMEN . PUBLICACIÓ PAG. WEB