Informació:

CONTRACTE ADJUDICAT PER LA JGL EN SESSIÓ DE DIA 10.04.18

APROVAT UN NOU PLEC PER ACORD JGL DIA 6 DE FEBRER DE 2018

Pressupost màxim de licitació. Import net: 167.148,76 €. Import total: 202.250,00 €

Tramitació: urgent

Número d’expedient: 3920/2017

Tipus contracte: obres

Tipus de procediment: Obert

Data de publicació: 15.02.18

Data termini: 28.02.18

 

 Enllaços adjunts al contracte:

BOIB núm. 21 de dia 15.02.18

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10765/seccio-v-anuncis/475