La puntuació obtinguda pels aspirants en el segon exercici de la fase d’oposició
corresponent al concurs-oposició per proveir, en propietat, una plaça d’arquitecte/a
tècnic/a, ha estat la següent:

DNI             Qualificació
43074556H 7,085
78214539A 6,75
41510025Q NO APTE

Es declaren aprovats els opositors que han obtingut una puntuació mínima de 5 punts, i
per tant, queden aptes per passar a la següent prova.
El Tribunal decideix convocar als aspirants per al proper dia 9 de febrer a les 10:00, a la
Sala d’Actes d’aquest Ajuntament, a l’objecte de realitzar el tercer exercici de la fase
d’oposició.

Felanitx, 19 de gener de 2018

El secretari del tribunal
Joan Garcia Cortès

ANUNCI RESULTAT SEGONA SESSIO