ANUNCI TERCERA SESSIÓ

Ajuntament de Felanitx
TRIBUNAL DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER PROVEIR, EN PROPIETAT, UNA
PLAÇA D’ARQUITECTE/A TÈCNIC/A
El Tribunal en data d’avui s’ha reunit per resoldre la reclamació presentada, per un dels
aspirants, al segon exercici de la fase d’oposició per proveir, en propietat, una plaça
d’arquitecte/a tecnic/a.
Una vegada examinada l’al·legació i, desprès de valorar-la, s’acorda atorgar la següent
qualificació:
DNI Qualificació
43074556H 7,6
78214539A 6,75
41510025Q NO APTE
Es declaren aprovats els opositors que han obtingut una puntuació mínima de 5 punts, i
per tant, queden aptes per passar a la següent prova.
El Tribunal decideix convocar als aspirants per al proper dia 9 de febrer a les 10:00, a la
Sala d’Actes d’aquest Ajuntament, a l’objecte de realitzar el tercer exercici de la fase
d’oposició.
Felanitx, 29 de gener de 2018
El secretari del tribunal
Joan Garcia Cortès