ANUNCI TAG 1A

Ajuntament de Felanitx
TRIBUNAL DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER CONSTITUIR UNA BORSA DE
TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (TAG)
La puntuació obtinguda pels aspirants a les proves de la fase d’oposició corresponent al
concurs-oposició per constituir una borsa de tècnic d’administració general, ha estat la
següent:
DNI Qualificació
18227602 X 12,61
41536341 C 11,02
18224817 P 10,54
41512094 S 10,52
43063924 N 10,45
41523867 N NO APTE
43132725 C NO APTE
43135960 N NO APTE
41572420 N NO APTE
78219624 M NO APTE
41536634 Z NO APTE
41521791 Y NO APTE
18227878 X NO APTE
Es declaren aprovats els opositors que han obtingut una puntuació mínima de 10 punts,
quedant pendent la valoració de la fase de concurs per determinar l’ordre de puntuació
final.
Els mèrits que es valoraran a la fase de concurs, referits al termini de presentació
d’instàncies, s’han de presentar mitjançant originals o fotocòpies compulsades, dins el
termini de deu dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la
qualificació de la fase d’oposició, per tant, el termini per presentar-los finalitza el dia 12
de febrer de 2018, aquest inclòs.
Felanitx, 2 de febrer de 2018
El secretari del tribunal
Joan Garcia Cortès