ANUNCI QUARTA SESSIO

Ajuntament de Felanitx
TRIBUNAL DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER PROVEIR, EN PROPIETAT, UNA
PLAÇA D’ARQUITECTE/A TÈCNIC/A
La puntuació obtinguda pels aspirants en el tercer exercici de la fase d’oposició
corresponent al concurs-oposició per proveir, en propietat, una plaça d’arquitecte/a
tècnic/a, ha estat la següent:
DNI Qualificació
43074556H 9,5
78214539A 7,2
Es declaren aprovats els opositors que han obtingut una puntuació mínima de 5 punts,
quedant pendent la valoració de la fase de concurs per determinar l’ordre de puntuació
final.
En conseqüència la llista provisional dels aspirants que han superat tots els exercicis
eliminatoris corresponents a la fase d’oposició és la següent:
DNI 1r prova 2n prova 3r prova
43074556H 6,608 7,6 9,5
78214539A 6,552 6,75 7,2
Felanitx, 9 de febrer de 2018
El secretari del tribunal
Joan Garcia Cortès