ANUNCI SETMANARI

Aquí teniu l’enllaç a les Bases:

DECRET 2018-0121

Tot seguit teniu els requisits (inclosos a les Bases):

REQUISITS DELS ASPIRANTS.
Per prendre part en les esmentades proves selectives serà necessari comptar amb els següents requisits:
1. Ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea o estranger no membre de la Unió Europea amb permís de residència i treball vigent i adient. D’acord amb allò que estableix la Llei 17/1993, de 26 de setembre, els/les nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea han d’acreditar la seva nacionalitat.
2. Tenir 16 anys complerts el dia que finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds.
3. No haver estat separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per al compliment de les funcions públiques.
4. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que impedeixi el compliment de les funcions corresponents
5. No trobar-se inclòs en cap de les causes d’incapacitat previstes a la legislació per al desenvolupament del càrrec.
6. Previ a la contractació, l’interessat/da haurà de fer constar la manifestació de no ocupar cap lloc o realitzar activitat en el sector públic i que no reb pensió de jubilació, retir o orfenesa.
Codi Validació: 4F6XZQ7D5A6H7TKF7ZMZRFX6G | Verificació: http://ajfelanitx.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 7
DECRET
Número : 2018-0121 Data : 06/02/2018
Ajuntament de Felanitx
7. Disposar de carnet de conduir i vehicle propi i posar-ho a disposició
En cas de realitzar alguna activitat privada, haurà de declarar-ho en termini.
No trobar-se inclòs en cap dels supòsits d’incompatibilitat prevists a la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques.
8. Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) o equivalent.
9. Estar en possessió d’un dels títols o habilitacions següents:
– Tècnic en atenció a persones en situació de dependència que estableix el Reial decret 1593/2011.
– Tècnic en cures auxiliars d’infermeria que estableix el Reial decret 546/1995.
– Tècnic en atenció sociosanitària que estableix el Reial decret 496/2003.
– Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària en el domicili, o en institucions socials, regulat pel Reial decret 1379/2008.
– Qualificació professional d’atenció sociosanitària a persones en el domicili, creada pel Reial decret 295/2004.
10. Acreditar els coneixements de llengua catalana corresponents al nivell B1 de la Junta Avaladora o equivalents.
11. Estar inscrit al SOIB, com a demandant d’ocupació. El dia de la signatura del contracte de treball s’haurà d’acreditar el requisit d’estar inscrit a la corresponent oficina del SOIB.