Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

 
BOIB Núm.21 de dia 15/2/2018
 

Informació pública relativa a un expedient d’autorització d’activitats per a la declaració d’interès general. (IP2-2018-IG)

 

D’acord amb el que disposa l’article 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, amb aquest anunci queda sotmès a informació pública per espai de quinze dies el següent expedient d’autorització d’activitats per a la declaració d’interès general a sòl rústic:

FELANITX.- Promogut per l’AJUNTAMENT per a la declaració d’interès general del projecte d’adaptació de la carretera del far a Portocolom (fase 1) al carrer des Far. (004/2018-IG)

L’esmentat expedient podrà ésser examinat durant el termini de quinze dies, a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina WEB del Consell Insular de Mallorca, a les dependències administratives de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, situades al carrer General Riera, 113 (Llar de la Infància) de Palma, i es podran fer les al·legacions que pertoquin dins el mateix termini.

 

Palma, 13 de febrer de 2018

El secretari de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme,

Jaume Munar Fullana