Anunci d’aprovació del programa de participació ciutadana

Expedient electrònic 957/2016

El Ple de l’Ajuntament de Felanitx de dia 12 de febrer de 2018, va aprovar el
programa de participació ciutadana durant el procés de formulació i
tramitació del Pla general i Plans d’ordenació detallada del municipi de
Felanitx, als efectes de fomentar i, en qualsevol cas la participació de la
ciutadania i de les entitats constituïdes per defensar els seus interessos en
la gestió i el desenvolupament de l’activitat d’ordenació urbanística, vetllar
pels drets d’informació i iniciativa i promoure actuacions que garanteixin o
ampliïn aquests drets.
En atenció a l’article 12 de la Lley 12/2017, de 29 de desembre,
d’urbanisme de les Illes Balears el programa estarà disponible a la pàgina
web de l’Ajuntament www.felanitx.org i es podrà consular en el negociat
d’urbanisme de l’Ajuntament de Felanitx de dilluns a divendres, de 09:00 a
14:00 hores, excepte festius. Per obtenir informació de l’expedient es podran
utilitzar els mitjans (direcció postal, telèfon i fax) que s’indiquen a
continuació: Ajuntament de Felanitx, Plaça de la Constitució núm. 1 07200
Felanitx (Illes Balears) – Telèfon 971580051 – Fax 971583271

Felanitx, 8 de març de 2018
El batle
Joan Xamena Galmés

ANUNCI PROGRAMA PARTICIP CIUTADANA

PROGRAMA PARTICIP CIUTADANA PG FELANITX