Anunci

Contractació del servei d’elaboració de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Felanitx.

Nova licitació: obert el termini per presentar ofertes a la contractació del servei d’elaboració de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Felanitx. Termini: fins dia 05.11.2018 a les 14 hores.

Per accedir a la documentació ho podeu fer al següent enllaç de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=tD4cjcyER7gBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Anunci

La Junta de Govern Local del passat dia 23 d’octubre de 2018 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de condicions tècniques que regiran la contractació del servei de manteniment dels ascensors d’edificis municipals. Els interessats en presentar oferta al procediment hauran de presentar la documentació al Registre General de l’Ajuntament de conformitat amb l’anunci de licitació publicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. El termini finalitza el proper dia 13 de novembre de 2018 a les 14 hores.

L’enllaç per accedir a la documentació de la licitació és el següent:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=TQR9zgwF4sumq21uxhbaVQ%3D%3D

Donacions i ajudes als afectats per la gran torrentada

L’Ajuntament de Sant Llorenç ens comunica que s’han habilitat tres números de compte oficials per a totes aquelles persones que volen fer donatius econòmics. Es tracta del compte de Caixabanc ES86 2100 0161 8802 0018 8265, del compte de Bankia ES41 2038 6579 8360 0067 5091, i del compte de la Banca March ES12 0061 0022 8300 7356 0118.

També des de l’Ajuntament s’elabora un llistat de les empreses i professionals locals que vulguin ajudar als damnificats pels aiguats.

S’elaborà un cens per tal de coordinar aquestes ajudes a mesura que se’ls pugui requerir durant les properes setmanes.

Les empresses o professionals interessats han de contactar amb batlia, al tf. 971580051 ext. 110 o per mail batlia@felanitx.org.

Crida

Campanya d’anàlisi de la triquina en la matança per a consum domèstic privat

A tots els ciutadans es fa saber que l’Ajuntament de Felanitx, en compliment de la normativa dictada per la Conselleria de Salut i Consum (Decret 34/2009) ha autoritzat l’organització i el desenvolupament de la campanya de sacrifici de caps de bestiar porcí per al consum domèstic privat, la qual s’haurà de desenvolupar d’acord amb les següents condicions:

  1. La campanya de sacrifici s’ha de realitzar entre els dies 1 de novembre de 2018 i 30 de març de 2019.

  2. Les persones interessades en sacrificar algun animal en el marc d’aquesta campanya estan obligades a realitzar l’anàlisi triquina, per a la qual cosa hauran de seguir el següent procediment:

a) Abans del dia del sacrifici hauran d’acudir a les oficines de l’Ajuntament (SIAC), per tal de recollir el document d’identificació i la bossa amb el precinte en la que s’hauran de dipositar les mostres.

b) Els Veterinaris designats Col·laboradors de l’Ajuntament de Felanitx, són la Sra. Francisca Rosselló Rigo, col·legiada amb núm. 590, telèfon 652258048 i el Sr. Andreu Josep Oliver Rullan, col·legiat amb núm. 971.

c) El dia de la matança haurà d’extreure la mostra o mostres de cada animal sacrificat i identificar-les de forma adequada amb el document que facilitarà l’Ajuntament. Després s’hauran de dur a les oficines de la Policia Local, juntament amb la documentació i les taxes que ascendeixen a 30 €. El preu inclou els honoraris professionals corresponents i el cost de l’analítica. L’extracció de les mostres s’haurà de realitzar de conformitat amb les instruccions de la campanya. És molt important que hi hagi com a mínim els 50 g de mostra.

d) No es podrà consumir carn o productes crus o insuficientment cuinats fins que es conegui el resultat negatiu de l’anàlisi.

e) En cas que el resultat de l’anàlisi sigui positiu, el propietari de l’animal n’haurà de destruir tota la carn i els productes carnis obtinguts.

Cal recordar l’obligació d’atordir prèviament l’animal abans del seu sacrifici, tal i com estableix l’art. 6 del Decret 56/1994, que aprova el Reglament per al desenvolupament de la Llei 1/1992, de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà.

L’incompliment de l’obligació de realitzar l’anàlisi triquinoscòpica, que constitueix infracció sanitària, i de l’obligació d’atordiment previ al sacrifici, seran susceptibles de ser sancionats d’acord amb la normativa vigent.

Punt verd Portocolom

Vos recordam que teniu a la vostra disposició un Punt Verd que vos permet deixar-hi voluminosos.

L’horari del Punt Verd de Portocolom és de dimarts a divendres de 10-14 h. i de 16-19 h. i dissabte de 9:30 a 14:30 h.

Per altra banda, també disposau del servei de Deixalles que pot venir a cercar- vos els electrodomèstics, mobles i altres estris només amb una trucada gratuïta al núm. 900 772 211

Promoció línia verda Felanitx

L’Ajuntament de Felanitx va presentar una nova eina de comunicació per apropar-se a la ciutadania: l’aplicació mòbil línia verda. amb aquesta app els ciutadans podran comunicar incidències de forma més ràpida i còmoda. només es necessari descarregar-se l’aplicació al telèfon, seleccionar el Municipi de Felanitx, i triar el tipus d’avís que es vol comunicar. Es poden enviar imatges i localització de la incidència. El ciutadà rebrà informació a través de l’aplicació del seguiment de la seva petició fins que es resolgui.

Amb Línia verda, l’Ajuntament també podrà comunicar als ciutadans que disposin de l’aplicació de: talls d’aigua, inici i finalització d’obres, canvis de direcció a carrers, etc… i també de les activitats culturals i festes del Municipi.

Amb aquesta nova eina, l’Ajuntament de Felanitx fa una passa més per apropar l’administració a la ciutadania i facilitar-ne la comunicació.

Recordatori guals

L’objecte del present és el d’avisar a tots els titulars de les concessions de guals, que es troben obligats entre altres coses a:

  1. Col·locar la placa de gual en el lloc corresponent

  2. Aquesta placa serà vàlida només per l’adreça que consti a l’expedient administratiu de llicència

  3. Mantenir el gual en els condicions tècniques i de decòrum públic, en cas d’estar en mal estat s’ha de sol·licitar una placa nova.

  4. L’incompliment d’aquestes i altres mesures contingudes a la corresponent ordenança en matèria reguladora de gual, podrà suposar la pèrdua dels seus efectes i com a conseqüència la revocació de la llicència.

Donacions de sang

La Germandat de Donants de Sang de Mallorca comunica que serà present al Centre Cívic de Portocolom, divendres 2 de novembre de les 17:30 a 21.00h, per tal d’atendre les donacions de sang d’aquest municipi.

Recordau que els requisits per donar sang són tenir entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos, tenir bona salut, no anar en dejú i haver fet la digestió.

Certificats de català

Proves Gener 2019

La Direcció General de Política Lingüística ens comunica que s’obre una nova convocatòria de proves per obtenir els certificats de català dels nivells A2, B1, B2, C1.

El termini d’inscripció és del 6 al 19 de novembre de 2018. Si voleu més informació sobre aquesta convocatòria de proves de català, podeu consultar l’enllaç següent:

Punts d’inscripció, calendari i més informació:

http://dgpoling.caib.cat

Direcció General de Política Lingüística

Tel.: 971 177634

Pagament de tributs en termini voluntari exercici 2018

Fins dia 3 de desembre de 2018.

Es posen a cobrament els imposts de béns immobles, activitats econòmiques, vehicles de tracció mecànica, taxes-preus públics i vedats de caça.

Més informació al telf. 97158 25 23.

Agenda Centre Cultural Felanitx

Ja està a la venda la segona edició del llibre «Caparrots de Felanitx», editat i patrocinat pel Centre Cultural de Felanitx. Es pot adquirir a la Casa de Cultura de Felanitx, a l’horari habitual per 10€.

Dissabte 3, a les 19.00h, a l’Auditori Municipal de Felanitx, Mostra de balls de Mallorca i Formentera, amb el grup mallorquí s’Estol des Gerricó i el grup formenterenc Es Xacoters. Entrada gratuïta. Hi haurà una bústia solidària amb els pobles de llevant.

Diumenge 4, a la sala d’actes de la Casa de Cultura, a les 18 hores, TEATRE INFANTIL, Quina pescada!!, de Minúcia teatre de Menorca, dins del Circuit Talent IB del Govern de les Illes Balears.