Propera Plenària

S’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple per al dia 12 de novembre, a les 20 hores, a la sala de plens de la Casa Consistorial.

Punts de l’ordre del dia més rellevants:

 1. Cessió d’instal·lacions per al contracte de la concessió del servei públic de proveïment d’aigua potable a la zona costanera del terme municipal de Felanitx.

 2. Proposta de suspensió del procediment de revisió d’ofici amb l’objecte de declarar, si procedeix, la nul·litat de la llicència municipal d’obra major exp. núm. 20050109.

 3. Proposta de comunicar la voluntat de l’Ajuntament de posar a disposició de l’IBSALUT els terrenys per a la futura construcció d’un hospital públic.

 4. Adhesió de l’Ajuntament de Felanitx a la Central de Contractació de la FEMP.

 5. Modificació de la data de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple del mes de desembre de 2018.

En aquesta plenària la participació ciutadana estarà representada pels membres del Consell Infància de Felanitx, per donar lectura del Manifest pel Bon Tracte que es presentarà al VII Parlament Infantil a càrrec de membres del Consell d’Infància de Felanitx.

Anunci

La Junta de Govern Local del passat dia 23 d’octubre de 2018 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de condicions tècniques que regiran la contractació del servei de manteniment dels ascensors d’edificis municipals. Els interessats en presentar oferta al procediment hauran de presentar la documentació al Registre General de l’Ajuntament de conformitat amb l’anunci de licitació publicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. El termini finalitza el proper dia 13 de novembre de 2018 a les 14 hores.

L’enllaç per accedir a la documentació de la licitació és el següent:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=TQR9zgwF4sumq21uxhbaVQ%3D%3D

Crida

Campanya d’anàlisi de la triquina en la matança per a consum domèstic privat

A tots els ciutadans es fa saber que l’Ajuntament de Felanitx, en compliment de la normativa dictada per la Conselleria de Salut i Consum (Decret 34/2009) ha autoritzat l’organització i el desenvolupament de la campanya de sacrifici de caps de bestiar porcí per al consum domèstic privat, la qual s’haurà de desenvolupar d’acord amb les següents condicions:

 1. La campanya de sacrifici s’ha de realitzar entre els dies 1 de novembre de 2018 i 30 de març de 2019.

 2. Les persones interessades en sacrificar algun animal en el marc d’aquesta campanya estan obligades a realitzar l’anàlisi triquina, per a la qual cosa hauran de seguir el següent procediment:

a) Abans del dia del sacrifici hauran d’acudir a les oficines de l’Ajuntament (SIAC), per tal de recollir el document d’identificació i la bossa amb el precinte en la que s’hauran de dipositar les mostres.

b) Els Veterinaris designats Col·laboradors de l’Ajuntament de Felanitx, són la Sra. Francisca Rosselló Rigo, col·legiada amb núm. 590, telèfon 652258048 i el Sr. Andreu Josep Oliver Rullan, col·legiat amb núm. 971.

c) El dia de la matança haurà d’extreure la mostra o mostres de cada animal sacrificat i identificar-les de forma adequada amb el document que facilitarà l’Ajuntament. Després s’hauran de dur a les oficines de la Policia Local, juntament amb la documentació i les taxes que ascendeixen a 30 €. El preu inclou els honoraris professionals corresponents i el cost de l’analítica. L’extracció de les mostres s’haurà de realitzar de conformitat amb les instruccions de la campanya. És molt important que hi hagi com a mínim els 50 g de mostra.

d) No es podrà consumir carn o productes crus o insuficientment cuinats fins que es conegui el resultat negatiu de l’anàlisi.

e) En cas que el resultat de l’anàlisi sigui positiu, el propietari de l’animal n’haurà de destruir tota la carn i els productes carnis obtinguts.

Cal recordar l’obligació d’atordir prèviament l’animal abans del seu sacrifici, tal i com estableix l’art. 6 del Decret 56/1994, que aprova el Reglament per al desenvolupament de la Llei 1/1992, de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà.

L’incompliment de l’obligació de realitzar l’anàlisi triquinoscòpica, que constitueix infracció sanitària, i de l’obligació d’atordiment previ al sacrifici, seran susceptibles de ser sancionats d’acord amb la normativa vigent.

Acampada al Palma Aquarium: a dormir amb els Taurons!

Per a les vacances de Nadal l’Àrea de Joventut organitza una acampada al Palma Aquarium per a nines i nins de 7 a 10 anys.

La sortida serà dijous dia 3 de gener, a les 9h de Portocolom i a les 9,15h de Felanitx. En arribar els esperaran els monitors de l’aquari i allà faran activitats relacionades amb la cura del medi ambient, podran preparar el menjar dels peixos, veure com els cuiden, descobriran com viuen els taurons, quines són les seves costums, etc.

Estaran acompanyats les 24h per monitors/es que partiran amb ells i els ajudaran en les tasques quotidianes com a l’hora de menjar, dutxar-se, vestir-se, etc.

El preu de l’activitat és de 55€ i inclou; monitoratge de suport les 24h, trasllat en autocar, pensió completa i les activitats al Palma Aquarium.

La tornada serà el dia 4 a les 14h a Felanitx i a les 14,15h a Portocolom.

Per a informació i inscripcions 630748762 ( telèfon de Joventut ) o al CIJ de dilluns a divendres de 9,30 a 13,30h.

Les places són LIMITADES.

Betlems a Felanitx

L’Associació de Betlemistes en col·laboració amb la regidoria de Cultura i Comerç, convoquen a totes les persones interessades o que tenguin una proposta per participar en el muntatge de betlems, pregam que es posin en contacte per correu electrònic a cultura@felanitx.org.

Punt verd Portocolom

Vos recordam que teniu a la vostra disposició un Punt Verd que vos permet deixar-hi voluminosos.

L’horari del Punt Verd de Portocolom és de dimarts a divendres de 10-14 h. i de 16-19 h. i dissabte de 9:30 a 14:30 h.

Per altra banda, també disposau del servei de Deixalles que pot venir a cercar- vos els electrodomèstics, mobles i altres estris només amb una trucada gratuïta al núm. 900 772 211

Promoció línia verda Felanitx

L’Ajuntament de Felanitx va presentar una nova eina de comunicació per apropar-se a la ciutadania: l’aplicació mòbil línia verda. amb aquesta app els ciutadans podran comunicar incidències de forma més ràpida i còmoda. només es necessari descarregar-se l’aplicació al telèfon, seleccionar el Municipi de Felanitx, i triar el tipus d’avís que es vol comunicar. Es poden enviar imatges i localització de la incidència. El ciutadà rebrà informació a través de l’aplicació del seguiment de la seva petició fins que es resolgui.

Amb Línia verda, l’Ajuntament també podrà comunicar als ciutadans que disposin de l’aplicació de: talls d’aigua, inici i finalització d’obres, canvis de direcció a carrers, etc… i també de les activitats culturals i festes del Municipi.

Amb aquesta nova eina, l’Ajuntament de Felanitx fa una passa més per apropar l’administració a la ciutadania i facilitar-ne la comunicació.

Recordatori guals

L’objecte del present és el d’avisar a tots els titulars de les concessions de guals, que es troben obligats entre altres coses a:

 1. Col·locar la placa de gual en el lloc corresponent

 2. Aquesta placa serà vàlida només per l’adreça que consti a l’expedient administratiu de llicència

 3. Mantenir el gual en els condicions tècniques i de decòrum públic, en cas d’estar en mal estat s’ha de sol·licitar una placa nova.

 4. L’incompliment d’aquestes i altres mesures contingudes a la corresponent ordenança en matèria reguladora de gual, podrà suposar la pèrdua dels seus efectes i com a conseqüència la revocació de la llicència.

Certificats de català

Proves Gener 2019

La Direcció General de Política Lingüística ens comunica que s’obre una nova convocatòria de proves per obtenir els certificats de català dels nivells A2, B1, B2, C1.

El termini d’inscripció és del 6 al 19 de novembre de 2018. Si voleu més informació sobre aquesta convocatòria de proves de català, podeu consultar l’enllaç següent:

Punts d’inscripció, calendari i més informació:

http://dgpoling.caib.cat

Direcció General de Política Lingüística

Tel.: 971 177634

Agenda Centre Cultural Felanitx

Ja està a la venda la segona edició del llibre «Caparrots de Felanitx», editat i patrocinat pel Centre Cultural de Felanitx. Es pot adquirir a la Casa de Cultura de Felanitx, a l’horari habitual per 10€.

Diumenge 11, a l’Auditori de Felanitx, a les 18h, concert Maria Bimbolles, acte Benèfic pel Llevant de Mallorca. Preu entrada 5 €.