DECRET
Assumpte: nova renovació de la Junta de Govern Local, nomenament de tinents de batle, i delegació de competències de Batlia.
Expedient.3790/2018
Secretaria. JGC
A la Molt Lleial Ciutat de Felanitx, el batle que subscriu, Sr. Jaume Monserrat Vaquer venc a dictar la següent resolució de conformitat amb els següents
Antecedents de fet
1.- Dia 13 de juny de 2015 es va constituir la nova corporació sorgida de les eleccions locals celebrades el 24 de maig de 2015.
2.- En la plenària extraordinària realitzada dia 25 de juny de 2015 s’acordà que la Junta de Govern Local (JGL) realitzarà sessió ordinària amb periodicitat setmanal.
3.- Mitjançant Decret 485/2015 es va resoldre la constitució de la JGL, l’anomenament de tinents de batle, les delegacions d’atribucions en la JGL, les delegacions de competències a favor dels corresponents regidors, la delegació expressa en el Sr. Pere Mestre la potestat de firma per a l’exercici de les competències i facultats delegades, i es va fixar la realització de les sessions ordinàries de la JGL els dimarts a les 12 de migdia.
4.- En la plenària extraordinària realitzada dia 12 de juny de 2018 va prendre coneixement de l’escrit de renúncia presentat pel batle, Sr. Joan Xamena Galmés, al seu càrrec.
5.- En la plenària extraordinària realitzada dia 16 de juny de 2018 va ser elegit batle de l’Ajuntament de Felanitx el Sr. Jaume Monserrat Vaquer.
6.- Mitjançant Decret 656/2018 es va resoldre la renovació de la Junta de Govern local, l’anomenament de tinents de batle i les delegacions de competències de Batlia, ateses les noves circumstàncies.
7.- A data 20 de desembre de 2018 (núm. RGE 6755) el Sr. Pere Mestre Manzanares, regidor de l’equip de govern, presenta escrit on manifesta que a partir de l’1 de gener reingressa al seu lloc de feina a la Universitat de les Illes Balears per la qual cosa deixa la dedicació exclusiva i demana ser rellevat com a president de les Comissions Informatives i com a membre amb vot de la Junta de Govern Local, ja que al no tenir dedicació exclusiva i treballar en una altra administració se’l farà difícil desenvolupar aquestes tasques amb la dedicació que es mereixen.
Ajuntament de Felanitx
Fonaments de dret
1.- Pel que fa a la Junta de Govern Local:
1.1.- Necessitat de la seva creació.
La JGL és d’existència obligatòria en el municipi de Felanitx, per tenir més de 5.000 habitants (art. 20.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local -LBRL-, art 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears -LMRLIB-), i 35.2 d) del ROF.
1.2.-Composició.
Estarà integrada pel batle i, en el cas de Felanitx, un màxim de 5 regidors (art. 52.2 ROF), nomenats i separats lliurement per aquell, i se’n donarà compte al Ple.
1.3.-Competències.
Li correspon l’assistència al batle en l’exercici de les seves funcions, i les atribucions que el batle o un altre òrgan li deleguin o li atribueixin les lleis.
1.4.- Periodicitat de les sessions.
La de les ordinàries serà determinada per acord plenari (art. 88.1 LMRLIB), i com a mínim serà cada 15 dies hàbils (art. 112 ROF). El dia i hora concrets de les sessions ordinàries les fixarà el batle per decret (art. 112.3 ROF).
En la plenària extraordinària realitzada dia 25 de juny de 2015 s’acordà que la Junta de Govern Local (JGL) realitzarà sessió ordinària amb periodicitat setmanal, i que el dia i hora concrets de les sessions s’establiran per decret de Batlia.
2.- Pel que fa als Tinents de Batle.
2.1.- Necessitat de la seva designació.
Els tinents de batle són d’existència obligatòria en tots els municipis (art. 20.1 a) LBRL i art. 22 LMRLIB). Aquests seran lliurement nomenats i cessats pel batle d’entre els membres de la JGL quan aquesta existeixi. Els nomenaments i cessaments es faran mitjançant resolució del batle, de la que se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que se celebri, i es notificarà als designats i es publicarà en el BOIB (art. 46.1 ROF). En els municipis on existeixi JGL, el nombre de tinents de batle no podrà excedir del nombre de membres d’aquella (art. 46.2).
Ajuntament de Felanitx
2.2.- Funcions.
Correspon als tinents de batle, per la seva condició, substituir en la totalitat de les seves funcions i per l’orde del seu nomenament el batle, en els casos d’absència, malaltia o impediment (art. 47.1 ROF).
En conseqüència, RESOLC:
Primer. La Junta de Govern Local estarà formada per mi mateix com a president, i pels regidors següents, que no superen el terç del nombre legal dels membres que composen la corporació:
−Francisco Duarte Barceló
−Joan Xamena Galmés
−Nicolau J. Barceló Monserrat
−Isabel Montero Morán
−Juan Aznar Hernández
Segon. Per a la substitució de la Batlia en els casos de vacant, absència o malaltia, nomèn com a tinents de batle als següents regidors i pel següent ordre:
Primer tinent de batle: Sr. Francisco Duarte Barceló
Segon tinent de batle:Sr. Joan Xamena Galmés
Tercer tinent de batle:Sr. Nicolau J. Barceló Monserrat
Quarta tinenta de batle:Sra. Isabel Montero Morán
Cinquè tinent de batle:Sr. Juan Aznar Hernández
Tercer. Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions concretes que a continuació es detallen:
−Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovada pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques, excepte l’incentiu de productivitat i les gratificacions per serveis extraordinaris. Així mateix es delega les altres atribucions en matèria de personal no expressament atribuïdes al Ple.
−Acordar les sancions del personal, tret de la separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral.
−L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, i la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
−Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, tret dels casos que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
−L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin
Ajuntament de Felanitx
prevists en el Pressupost.
−L’atorgament de les llicències d’obra major.
−La competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats, quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6 milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre i que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
−L’adjudicació de concessions i autoritzacions sobre els béns de la corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de 3 milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
−L’aprovació d’instruments de col·laboració amb altres administracions o entitats cíviques, sempre i que no siguin competència del Ple.
−La concessió de prestacions socials.
Quart. Delegar a favor dels regidors que a continuació es detallen, les següents competències:
Francisco Duarte Barceló: cultura, patrimoni, biblioteques, política lingüística, mercats, fires, comerç, i arxiu municipal.
Juan Aznar Hernández: brigada municipal, aigua potable, clavegueram, parcs i jardins, cementeri, canera, enllumenat, parcs infantils, neteja, i Pla de rigor paisatgístic.
Joan Xamena Galmés: urbanisme i Pla de mobilitat, així com també economia i hisenda, imposts, compres, elaboració de pressuposts, contractació, impuls a la Residència, indústria i gestió de residus.
Així mateix, es delega la gestió ordinària de les àrees d’Intervenció i Tresoreria, que inclou les següents facultats i atribucions respecte a elles:
−Formar els projectes de pressupostos amb l’antelació necessària perquè puguin ser aprovats per l’Ajuntament dins del termini assenyalat.
−Autoritzar i disposar despeses corresponents a contractes d’obra, de subministres, de serveis, de gestió de serveis públics, contractes administratius especials, i contractes privats, quan el seu import no superi el límit establert per als contractes menors.
−Ordenar tots els pagaments que s’efectuïn amb fons
Ajuntament de Felanitx
municipals i autoritzar els documents que impliquin formalització d’ingressos de Dipositaria.
−Desenvolupar la gestió econòmica municipal d’acord amb el pressupost aprovat i retre comptes a la corporació de les operacions efectuades en cada exercici econòmic.
−Firmar, juntament amb l’interventor i el tresorer, els xecs bancaris i altres documents anàlegs per a l’ordenació de pagaments, i assistir als arquejos ordinaris i extraordinaris.
Isabel Montero Morán: educació, afers socials, menors, família, mediació cultural, immigració, tercera edat, sanitat, i igualtat.
Pere Cler Porcel: joventut, participació ciutadana, festes, i esports.
Nicolau J. Barceló Monserrat: regeneració del centre de Felanitx, Pla municipal d’habitatge, i gestió i protecció de l’entorn natural.
Elena Carrillo Hernández: formació i ocupació, ordenances fiscals, i suport a les àrees econòmica i de contractació.
Llorenç Tortella Roig: representant del batle a Portocolom.
Cinquè. Delegar expressament en el Sr. Joan Xamena Galmés la potestat de firma per a l’exercici de les competències i facultats que li són delegades i que estan especificades a l’apartat anterior.
Sisè. Fixar la realització de les sessions ordinàries de la JGL els dimarts a les 12 del migdia. Quan el dia que pertoqui realitzar sessió sigui inhàbil, la Junta es reunirà el primer dia hàbil posterior, a la mateixa hora.
Setè. De la present resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que es realitzi. També es notificarà personalment els designats, i es farà pública en el BOIB, sense perjudici de la seva efectivitat a partir de dia 1 de gener de 2019, d’acord amb el que estableix l’art. 44.2 del ROF.
El batle En prenc nota
El secretari
Joan Garcia Cortès
(Felanitx, document signat electrònicament al marge).

20181221_Resolució_DECRET 2018-1311 [Decret segona renovació de la Junta de Govern Local, nomenament de tinents de batle, i delegació de competències de Batlia.]