Expedient 77/2019

Aprovades per la Junta de Govern Local de dia 15 de gener de 2019, es publiquen íntegrament les bases específiques que regiran la convocatòria per proveir dues places de policia local de l’Ajuntament de Felanitx en comissió de serveis, tal com disposa l’art. 49.2 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

bases policia_c_serveis-1

ANNEXOS