AJUNTAMENT DE FELANITX

A N U N C I

Fins al dia 11 de març de 2019, a les 14 hores, es podran presentar ofertes per a l’arrendament d’un local a Cas Concos, amb les següents característiques:

 • UBICACIÓ: casc urbà de Cas Concos, dintre de la delimitació de sòl urbà PDSU-95.

 • DESTÍ: usos múltiples.

 • SUPERFÍCIE MÍNIMA: local d’uns 20 m2 aproximadament.

 • DOTACIÓ DE SERVEIS:

– Bon estat de conservació.

– Dotació de bany complet.

– Accés directe i independent des de l’exterior.

– Servei d’aigua i corrent.

– Bona accessibilitat i facilitat d’aparcament.

 • PREU MÀXIM: 60 € mensuals tot inclòs (preu fixe sense possibilitat de cap revisió ni regularització de preu durant el contracte).

 • TERMINI: 2 anys, prorrogables anualment per dos anys més.

 • CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES:

– Preu (a la baixa)……………………………………….. 55 punts

– Bany exclusiu…………………………………………… 10 punts

– Subministre d’aigua i corrent……………………… 10 punts

– Accés directe des de la via pública……………… 10 punts

– Local mínim 15 m2 (Es valorarà 1 punt/m2)…… 10 punts

– Bon estat de conservació…………………………… 5 punts

Les ofertes s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament acompanyades dels següents documents:

  • fotocòpia del DNI, si es tracta de persona física, o escriptura de la societat i poders del representant i CIF, quan es tracti de persones jurídiques.

  • títol de domini o propietat amb la corresponent inscripció de l’immoble en el Registre de la Propietat.

  • plànol de situació del local.

  • darrer rebut pagat de l’IBI.

  • una declaració jurada de no estar incurs en cap de les prohibicions per contractar amb l’administració (art. 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic), la qual comprendrà expressament la circumstància de trobar-se al corrent amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

La documentació i l’expedient es pot consultar al negociat de contractació.

La qual cosa es fa pública per al coneixement dels possibles interessats.

Felanitx, document signat electrònicament al marge