AJUNTAMENT DE FELANITX
A N U N C I

Fins al dia 11 de març de 2019, a les 14 hores, es podran presentar ofertes per a l’arrendament d’un solar a Cala Ferrera, amb les següents característiques:

 • UBICACIÓ: centre de Cala Ferrera i dintre de la delimitació del sòl urbà.

 • DESTÍ: aparcaments.

 • SUPERFÍCIE MÍNIMA: 800 m2.

 • PREU MÀXIM: 3.700 € anuals, IVA inclòs (preu fixe, sense possibilitat de cap revisió ni regularització preu durant el contracte ni les pròrrogues).

 • TERMINI: 3 anys, prorrogables anualment per dos anys més.

 • CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES:

– Preu (a la baixa)………………………………………………………… 55 punts

– Solar net de vegetació i transitable en el seu interior……… 15 punts

– Fàcil accés des de via publica, façana amplia………………… 15 punts

– Nombre d’aparcaments possibles (1 punt/2 places)……….. 15 punts

Les ofertes s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament acompanyades dels següents documents:

  • fotocòpia del DNI, si es tracta de persona física, o escriptura de la societat i poders del representant i CIF, quan es tracti de persones jurídiques.

  • títol de domini o propietat amb la corresponent inscripció de l’immoble en el Registre de la Propietat.

  • plànol de situació del solar.

  • darrer rebut pagat de l’IBI.

  • una declaració jurada de no estar incurs en cap de les prohibicions per contractar amb l’administració (art. 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic), la qual comprendrà expressament la circumstància de trobar-se al corrent amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

La documentació i l’expedient es pot consultar al negociat de contractació.

La qual cosa es fa pública per al coneixement dels possibles interessats.

Felanitx, document signat electrònicament al marge