PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE SUBVENCIONS SOL.LICITADES. ANY 2019

DATA DE PUBLICACIÓ A LA WEB DE L’AJUNTAMENT: 30/07/2019

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ DESTINADES A ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES DELS CENTRES DOCENTS DEL TERME DE FELANTIX 2019.

Una vegada examinats els projectes que inclouen les distintes sol·licituds, la Comissió adopta per unanimitat el següent acord:

1er. Formular la següent proposta de resolució provisional, que es publicarà a la web de l’Ajuntament durant un termini de 10 dies naturals per poder presentar al.legacions:

PUNTUACIÓ PER CONCEPTES I PROPOSTA DE SUBVENCIÓ

0 a 30

0 a 2

0 a 4

6 a 14

Entitat

Activitats per alumnes, pares i mares

altres activitats

adquisició material

nombre de socis

total

Import segons puntuació

Import proposat

Sant alfons

30

0

1

14

45,00

2.511,63

1.500,00

Joan Capó

25

0

1,5

14

40,50

1.506,98

1.500,00

 

S’Horta

26

0

2,5

12

40,50

1.506,98

1.500,00

Cas Concos

30

1

4

6

41,00

1.525,58

1.500,00

S’Algar

30

0

4

14

48,00

1.786,05

1.500,00

Pere Oliver

30

0

3

6

39,00

1.451,16

1.000,00

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DINS EL PROGRAMA D’ATENCIÓ SOCIOCULTURAL DE LES PERSONES MAJORS DEL MUNICIPI DE FELANITX PER A L’ANY 2019

Una vegada examinats els projectes que inclouen les distintes sol·licituds, la Comissió adopta per unanimitat el següent acord:

Formular la següent proposta de resolució provisional, que es publicarà a la web de l’Ajuntament durant un termini de 10 dies naturals per poder presentar al.legacions:

0 a 20

0 a 20

0 a 20

10

0 a 4

10

8 a 16

P U N T U A C I O

 

 

 

 

 

 

 

Entitats

Repercusió social

Nombre de beneficiaris

activitats previstes

continuitat i estabilitat

valoració del material a adquirir

Participació en actes del municipi

Nombre de socis

Total punts

Import segons puntuació

Import sol.licitat

Import proposat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portocolom

20

14

18

10

0

6

16

84

2.741,84

2.500,00

2.500,00

Carritxó

20

12

18

10

1

2

12

75

2.448,07

2.933,33

2.448,07

Cas Concos

20

14

16

10

0

10

16

86

2.807,12

2.500,00

2.500,00

S’Horta

20

20

20

10

0

6

16

92

3.002,97

2.500,00

2.500,00

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ DESTINADES A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DINS EL PROGRAMA D’ATENCIÓ SOCIOCULTURAL DE MESTRESSES DE CASA, ANY 2019.

Una vegada examinats els projectes que inclouen les distintes sol·licituds, la Comissió adopta per unanimitat el següent acord:

1er. Formular la següent proposta de resolució provisional, que es publicarà a la web de l’Ajuntament durant un termini de 10 dies naturals per poder presentar al.legacions:

0 a 20

0 a 20

0 a 20

0 a 10

0 a 4

0 a 10

8 a 16

P U N T U A C I O

 

 

 

 

 

 

 

Entitats

Repercusió social

Nombre de beneficiaris

activitats

continuitat i estabilitat

valoració del material

Participació en actes del municipi

Nombre de socis

Total punts

Import subvenció

S’HORTA

20

20

15

10

2

5

12

84

1.300,00

CAS CONCOS

20

20

15

10

4

7

8

84

1.300,00

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ DESTINADES AL MANTENIMENT DE CENTRES DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL 2019.

Acords

Una vegada examinats els projectes que inclouen les distintes sol·licituds, la Comissió adopta per unanimitat el següent acord:

1er. Formular la següent proposta de resolució provisional, que es publicarà a la web de l’Ajuntament durant un termini de 10 dies naturals per poder presentar al.legacions:

2 a 10

si 12 mesos 1

1 a 3

0 a 3

0 a 3

Sol.licitant

Núm. matriculats

període de funcionament

horari

Instal.lacions

serveis complementaris

total

import segons punts

Import proposat

Escoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

de

4

1

1

2

1

9

9.360,00

9.360,00 €

S’Horta

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa

 

 

 

 

 

 

 

 

es Lledoner

6

1

3

3

3

16

16.640,00

16.640,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ DESTINADES A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE LES ASSOCIACIONS QUE PROMOUEN LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA, ANY 2019.

Acords

Una vegada examinats els projectes que inclouen les distintes sol·licituds, la Comissió adopta per unanimitat el següent acord:

1er. Formular la següent proposta de resolució provisional, que es publicarà a la web de l’Ajuntament durant un termini de 10 dies naturals per poder presentar al.legacions:

Interval de punts

0 a 20

0 a 20

0 a 20

0 a 10

0 a 4

0 a 10

8 a 16

P U N T U A C I Ó

 

 

 

 

 

 

 

 

Entitats

Repercusió social

Nombre de beneficiaris

activitats

continuïtat i estabilitat

valoració del material a adquirir

Participació en actes del municipi

Nombre de socis

Total punts

Import segons punts

Import sol.licitat

Import subvenció

Es Llaüt

16

16

16

10

3

1

16

78

2.061,31

2.500,00

2.061,31

Es Puput Cultural

16

20

18

10

0

8

12

84

2.219,87

2.500,00

2.219,87

Grup Airós

15

6

18

10

4

6

10

69

1.823,47

995,00

750,00

Veïns de S’Horta

17

10

14

10

2

10

16

79

2.087,74

2.000,00

2.087,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAVV Carritxó

16

9

14

10

0

6

14

69

1.823,47

1.980,00

1.823,47

AAVV Felanitx

18

20

17

10

4

9

16

94

2.484,14

2.750,00

2.484,14

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ DESTINADES A AGRUPACIONS FOLKLÒRIQUES DE BALLS TRADICIONALS DE FELANITX PER AL FOMENT I DIFUSIÓ DEL FOLKLORE I LA CULTURA POPULAR FELANITXERA FORA DE MALLORCA 2019.

Acords

Una vegada examinats els projectes que inclouen les distintes sol·licituds, la Comissió adopta per unanimitat el següent acord:

1er. Formular la següent proposta de resolució provisional, que es publicarà a la web de l’Ajuntament durant un termini de 10 dies naturals per poder presentar al.legacions:

0 a 20

0 a 20

0 a 20

0 a 10

0 a 4

0 a 10

P U N T U A C I O

 

 

 

 

 

 

 

Entitat

Repercussió social de l’activitat a desenvolupar

Nombre de beneficiaris

Activitats

Continuïtat i estabilitat de l’activitat

Valoració material a adquirir

Participació en festes del municipi

Total punts

Import segons puntuació

Import sol.licitat

Import màxim segons les bases

Import proposat

Agrupació Abeniara

20

20

20

10

4

10

84

2.304,88

2.250,00

2.000,00

2.000,00

S’Estol d’es Gerricó

20

20

20

10

0

10

80

2.195,12

2.200,00

2.000,00

2.000,00

NOTA COMÚ:

En cas que no es presentin al.legacions dins el termini concedit, la proposta de resolució formulada tindrà caràcter definitiu. En altre cas examinades les al.legacions presentades per les persones interessades, aquest òrgan formularà proposta de resolució definitiva que haurà d’expressar la/el sol.licitant o la relació de sol.licitants per als que es proposa la concessió de la subvenció i la seva quantia.