PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE SUBVENCIONS SOL.LICITADES. ANY 2019

DATA DE PUBLICACIÓ A LA WEB DE L’AJUNTAMENT: 04/09/2019

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ DESTINADES A TRANSPORT ESCOLAR 2019.

Una vegada examinats els projectes que inclouen les distintes sol·licituds, la Comissió adopta per unanimitat el següent acord:

1er. Formular la següent proposta de resolució provisional, que es publicarà a la web de l’Ajuntament durant un termini de 10 dies naturals per poder presentar al.legacions:

Fora de Termini

Nom

Fins a 20 Km

Més de 20 Km.

Import

x

APOL.LÒNIA CRUELLAS RIGO

X

300

x

ROSA MARIA BALLESTER RODRÍGUEZ

X

300

MARGALIDA PAU CANET URREA

X

300

x

ÀNGELA MAIMÓ BENNÀSAR

X

200

ALEJANDRO FERNÁNDEZ ARENAS

X

300

JAHIM KOTOV

X

200

ANA FERNÁNDEZ ARENAS

X

300

MARIA BARCELÓ OLIVER

X

300

IRENE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

X

300

FRANCINA PARERA BORDOY

X

300

ANDREU PARERA BORDOY

X

200

AINA YRLA OBRADOR

X

200

MIQUEL UGUET LLANERAS

X

200

FRANCISCA CALDENTEY GRIMALT

X

300

MIQUELA CERDÀ MANRESA

X

300

SARA CANO SÁNCHEZ

X

300

MARGALIDA RIGO MANRESA

X

200

JULIÀ PARAISO RIGO

X

200

MARINA HERNÁNDEZ SAGRERA

X

300

ADRIAN GRANADO PALMER

X

300

LAURA GRANADO PALMER

X

200

ALEJANDRO CAÑAS BERMEJO

X

300

JÚLIA NICOLAU CALDENTEY

X

200

JOAN VIÑAS MAS

X

200

AINA ARTIGUES BALLESTER

X

300

JAUME PROHENS MANRESA

X

200

CARME ADROVER ROIG

X

300

ELISA BERNÁCER AZNAR

X

200

MARIA DE LES NEUS ADROVER PALOU

X

300

MARIA OBRADOR BENNASAR

X

300

ISABEL MARIA ALONSO SUÑER

X

300

MIQUEL XAVIER MAS VICENS

X

200

MIQUEL ADROVER PALOU

X

300

VICTOR MANUEL PASTOR RODRÍGUEZ

X

300

ANDREA HERNÁNDEZ RAMÍREZ

X

300

LUCIA SAGRERA RAMÍREZ

X

300

CATERINA MARIA MONSERRAT PUIG

X

300

INES OBRADOR LAFARGUE

X

300

SARA OBRADOR LAFARGUE

X

300

CATALINA GOMIS MANRESA

X

200

DANIEL LUQUE RUÍZ

X

200

JOAN JOSEP ORDÓÑEZ BONET

X

200

AIDA PIÑERO ADROVER

X

200

MARIA MORA MANRESA

X

300

SANDRA CABANILLAS GONZÁLEZ

X

300

MARIA SERVERA FUSTER

X

200

SILVIA CABANILLAS GONZÁLEZ

X

300

ANTONI BRUNET SIMÓ

X

200

LLORENÇ TORTELLA OLIVER

X

300

RAMÓN ANGOSTO ARTIGUES

X

300

EDUARDO HUERTAS MARQUEÑO

X

300

JESÚS AGUILAR FERNÁNDEZ

X

200

MARIA MONSERRAT BARCELÓ

X

300

FRANCISCO MAS BINIMELIS

X

300

MIQUEL OBRADOR GAMUNDÍ

X

300

BARTOMEU MESQUIDA VICH

X

300

ANTONI MESQUIDA VICH

X

300

ANTONI LLUÍS XAMENA COLOM

X

200

SEBASTIÀ MASCARÓ ADROVER

X

300

MARIA NICOLAU BENNASAR

X

200

MARINA BONET QUINTANA

X

300

MARIA MAGDALENA IBÁÑEZ MELIÀ

X

300

DANIEL MUÑOZ I XAMENA

X

300

MARGALIDA VALLBONA SERRA

X

300

MARIA ANTONIA BAUZÀ BARCELÓ

X

300

FRANCISCA GAYÀ TORRES

X

300

CESAR CÓRDOBA ALBONS

X

300

AGNES MASSUTÍ GÓMEZ

X

300

JÚLIA APOL.LÒNIA GRIMALT VIDAL

X

300

MARIA CARMEN ROMERO MUÑOZ

X

300

ANTONI NADAL MAS

X

300

MONTSERRAT AGUASCA ADROVER

X

300

YOLANDA GARRIDO GAYÀ

X

300

MÓNICA PAREJA CENTENO

X

300

ANTONIO CANTALLOPS MUÑOZ

X

300

MARIA ANTÒNIA LLINÀS NICOLAU

X

300

ANDREA ALGABA ALONSO

X

300

Mª. ANGELS MONSERRAT MONSERRAT

X

200

MARGALIDA ADROVER RIERA

X

300

MARGALIDA MONSERRAT MESQUIDA

X

300

ANTONI OLIVER CANTALLOPS

X

300

MARIA DEL MAR GONZÁLEZ VICENS

X

300

MARTA BARCELÓ OLIVER

X

300

MARIA ANTONIA ROIG MUÑOZ

X

300

CATALINA SALVÀ MAS

X

300

BLAI MASCARÓ MARTÍNEZ

X

300

FATNA LEMRISSANI KHATIRI

X

200

LLUC MUNTANER VANRELL

X

200

ALBERT FUSTER OLIVER

X

300

JOANA MARIA OLIVER GENOVART

X

300

PATRICIA SOTO RAMÍREZ

X

300

24800

En cas que no es presentin al.legacions dins el termini concedit, la proposta de resolució formulada tindrà caràcter definitiu. En altre cas examinades les al.legacions presentades per les persones interessades, aquest òrgan formularà proposta de resolució definitiva que haurà d’expressar la/el sol.licitant o la relació de sol.licitants per als que es proposa la concessió de la subvenció i la seva quantia.