PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE SUBVENCIONS SOL.LICITADES. ANY 2019

DATA DE PUBLICACIÓ A LA WEB DE L’AJUNTAMENT: _____________

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ DESTINADES AL FOMENT DE LA CAÇA, PRESERVACIÓ DE LA NATURA, L’ORNITOLOGIA I ORNICULTURA, ANY 2019.

Identificació de la sessió

Data: 24/10/2019

Horari: de 9 a 10 h.

Lloc: Sala de Plens d’Aquest Ajuntament

Assistents

Sr. Jaume Monserrat Vaquer, Batle

Sr. Miquel Lluís Mestre Mestre, Regidor de medi ambient.

Sr. Sebastià Galmés Verger, Interventor

Sr. Joan Garcia Cortès, Secretari

Ordre del dia

Valoració de les sol·licituds presentades en relació amb la convocatòria de subvencions destinades al foment de la caça, preservació de la natura, l’ornitologia i ornicultura, d’acord amb les seves bases reguladores aprovades per la Junta de Govern Local en data 26 de març de 2019, publicades en el BOIB núm. 47 de data 11 d’abril de 2019.

Desenvolupament de la sessió

Vistes les sol·licituds presentades en relació amb la convocatòria de subvencions per a coadjuvar en les despeses de foment de la caça, preservació de la natura, l’ornitologia i ornicultura, a la vista de tots els antecedents, i de conformitat als criteris de determinació establerts a les Bases Reguladores de la subvenció ha procedit a revisar els expedients següents:

Data Registre Beneficiari

10/05/2019 ASOCIACIO DE CAÇADORS DE S’HORTA

10/05/2019 ASOCIACIÓ CAÇADORS FELANITX

08/05/2019 CLUB SON MESQUIDA

13/05/2019 ASSOCIACIÓ ES TUDÓ

09/05/2019 M.ANGEL BLANCO RIGO

Acords

Una vegada examinats els projectes que inclouen les distintes sol·licituds, la Comissió adopta per unanimitat el següent acord:

1er. Formular la següent proposta de resolució provisional, que es publicarà a la web de l’Ajuntament durant un termini de 10 dies naturals per poder presentar al.legacions:

0 a 10

0 a 15

0 a 10

0 a 12

0 a 10

P U N T U A C I O

Entitat

Nombre activitats

Participació fires i festes

Nombre hectàrees

Nombre de socis

Actuacións, activitats

Total punts

Import segons puntuació

Import sol.licitat

Import proposat

S’Horta

10

5

10

12

10

47

959,18

1.000,00

959,18

Son Mesquida

10

0

10

10

0

30

612,24

1.155,27

612,24

Felanitx

8

0

8

10

0

26

530,61

1.762,00

530,61

Associació Es Tudó

10

0

10

12

0

32

653,06

1.500,00

653,06

Miquel Angel

12

0

0

0

0

12

244,90

500,00

244,90

En cas que no es presentin al.legacions dins el termini concedit, la proposta de resolució formulada tindrà caràcter definitiu. En altre cas examinades les al.legacions presentades per les persones interessades, aquest òrgan formularà proposta de resolució definitiva que haurà d’expressar la/el sol.licitant o la relació de sol.licitants per als que es proposa la concessió de la subvenció i la seva quantia.

El Regidor delegat d’Hisenda, aixeca la sessió, de la qual estenc aquesta acta i la firmen tots els presents.

Felanitx, document signat electrònicament