BORSI ARQUITECTES

ANUNCI

Resolució per la que s’aprova la llista provisional de persones admeses i excloses per constituir una borsa d’arquitectes, com a funcionaris interins de l’Ajuntament de Felanitx

DECRET NÚM. 2019-1137

Expedient 2715/2019

A la Molt Lleial Ciutat de Felanitx, el batle que subscriu, Sr. Jaume Monserrat Vaquer, venc a dictar la següent

RESOLUCIÓ

La Junta de Govern Local en sessió de dia 25 de setembre de 2019, aprovà les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa d’arquitectes, com a funcionaris interins de l’Ajuntament de Felanitx, les quals es van publicar íntegrament en el BOIB núm. 137 de 8 d’octubre de 2019.

D’acord amb les bases, procedeix ara l’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos, fixar un termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució en el tauler d’anuncis, en el tauler d’anuncis electrònic de la seu electrònica de l’Ajuntament (ajfelanitx.eadministracio.cat) i a la pàgina web www.felanitx.org, per poder presentar reclamacions.

Una vegada examinada en detall la documentació de l’expedient,

RESOLC:

Primer. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses per prendre part a les proves per constituir una borsa d’arquitectes, com a funcionaris interins de l’Ajuntament de Felanitx:

ADMESES

Nom

DNI

Arce Garcia, Maria

***4651**

Cañellas Suñer, Miquel

***6872**

Company Pomar, Monica

***6290**

Ferrer Rosselló, Aina

****6512*

Galmés Trueba, Lluis Miguel

***2244**

Garcia Ramis, Manuel

***8646**

Garcia Sacristán, Ana Belén

***2153**

Gene Gil, Lluis

***0192**

Gómez Medina, Jose Javier

***3789**

Luque Martínez, Oscar

***9553**

Mas Gracia, Miguel

***1213**

Melis Tous, Antonio

***1846**

Mesquida Mas, Gabriel

***2157**

Muñoz Faus, Maria del Mar

***1873**

Oliver Dalmau, Maria

***3749**

Pascual Paules, Patricia Carolina

***7192**

Pérez Far, Ariana

***4253**

Roca Bonnin, Guillermo

***9192**

Ruiz Ortega, Montserrat

***7852**

Tapia Martínez, Emma

***9455**

EXCLOSES: Cap

Segon. Establir un termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest decret en el tauler d’anuncis, en el tauler d’anuncis electrònic de la seu electrònica de l’Ajuntament (ajfelanitx.eadministracio.cat) i a la pàgina web de l’Ajuntament de Felanitx www.felanitx.org, per poder presentar reclamacions a la llista provisional de persones admeses i excloses. En el cas que hi hagi reclamacions, seran resoltes per la Batlia i es faran públiques en el tauler d’anuncis, en el tauler d’anuncis electrònic (ajfelanitx.eadministracio.cat) i a la pàgina web d’aquest Ajuntament en el termini màxim de deu dies hàbils des de l’acabament del termini de reclamacions.

Tercer. La data de realització de les proves de la fase d’oposició i la composició del tribunal encarregat d’avaluar els mèrits i/o les proves per constituir l’esmentada borsa es publicarà juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, la qual es farà pública en el tauler d’anuncis, en el tauler d’anuncis electrònic (ajfelanitx.eadministracio.cat) i a la pàgina web de l’Ajuntament de Felanitx www.felanitx.org.

El batle, Jaume Monserrat Vaquer. N’he pres nota, El secretari, Joan Garcia Cortès. Felanitx, 29 d’octubre de 2019

Felanitx, document signat electrònicament al marge