Bases en PDF:

BASES SELEC 3 TREBALLADORES FAMILIARS

 

 

Bases de selecció per contractar tres Treballadores Familiars pel procediment extraordinari per reforçar el Servei d’Ajuda Domiciliària amb motiu de la COVID-19.
Expedient 1078/2020
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Felanitx, de dia 12 de maig, ha adoptat, entre altres, el següent ACORD que en la seva part dispositiva diu:
“Primer. Aprovar el procediment selectiu extraordinari per contractar tres treballadores familiars de forma urgent per incorporar-les al SAD de Felanitx fins que la situació derivada de la COVID-19 ho requereixi.
Segon. Aprovar, d’acord amb l’informe del responsable de Serveis Socials, les següents Bases per a la selecció:
«1.- Funcions: Seran les funcions que constitueixen l’objecte peculiar o propi de la professió de treballador/a familiar, així com:
•ASSISTIR: Cobrir determinats necessitats de tipus material i emocional en el domicili de l’usuari, centre de dia o altres, inclòs el repartiment del menjar a domicili i tasques d’higiene i mobilitzacions. Actuar davant els problemes que surten a l’usuari intentant resoldre’ls o cercant els medis per fer-ho.
•PREVENIR: Observar situacions en el domicili de l’usuari per evitar un major deteriori d’aquest.
•SOSTENIR: Donar suport físic i emocional i estimular perquè l’usuari s’organitzi de manera diferent els seus hàbits o costums. Donar-li confiança perquè pugui superar dificultats.
•ORIENTAR: Donar la informació necessària i resolució de dubtes a la persona o família. Encaminar o assenyalar determinats comportaments que les beneficiaran.
•CURATIVA: Vigilància de la medicació i l’alimentació. Corregir hàbits de salut que perjudiquin l’entorn de l’usuari.
•EDUCATIVA: Realitzar tasques conjuntament amb l’usuari perquè aquest aprengui i introdueixi elements que l’ajuden a modificar costums amb l’objectiu que l’usuari assoleixi la màxima autonomia.
2.- Sistema de selecció: llista formada per la presentació presencial o telemàtica de currículums.
3.- Requisits de les persones aspirants:
Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents, dels quals han d’estar en possessió durant tot el procés selectiu:
a.Tenir nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’article Codi Validació: 5RH9JHTNM6CKDQXQGZDZPSFYG | Verificació: https://ajfelanitx.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 6
JAUME MONSERRAT VAQUER (1 de 1)
Batle
Data Signatura: 14/05/2020
HASH: 3e0e709586fe2ad14a92c23cd0a64f5f
Ajuntament de Felanitx
57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, d’ara endavant TREBEP.
b.Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c.Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions de la categoria professional.
d.Estar en possessió d’alguna de les següents titulacions:
•Títol FP de Grau Mitjà de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència que estableix el RD 1593/2011, de 4 de novembre.
•Títol FP de Grau Mitjà de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria que estableix el RD 546/1995, de 7 d’abril.
•Títol FP de Grau Mitjà en Atenció Sociosanitària que estableix el RD 496/2003, de 2 de maig.
•El Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària en el Domicili (RD 1379/2008, d’1 d’agost).
•El Certificat de Professionalitat d’Auxiliar d’Ajuda a Domicili (itinerari formatiu regulat pel RD 331/1997, de 7 de març, segons la Disposició Transitòria Primera del RD 1506/2003, de 28 de novembre).
•El certificat d’haver superat un curs amb itinerari formatiu de Certificat de Professionalitat d’Auxiliar d’Ajuda a Domicili, itinerari formatiu regulat pel RD 331/1997, de 7 de març. D’una duració mínima de 445 hores.
•Certificat de Professionalitat en Atenció Sociosanitària a persones dependents en institucions socials (RD 1368/07 de 19 d’octubre de 2007).
•Certificat d’habilitació provisional o excepcional expedit de conformitat amb l’Acord del Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència de 19 d’octubre de 2017 pel qual es modifica parcialment l’Acord de 27 de novembre de 2008 sobre criteris comuns d’acreditació per garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema, modificat per l’Acord de 7 d’octubre de 2015.
En el supòsit d’haver presentat un títol equivalent a algun dels exigits, l’aspirant haurà d’al·legar la norma que estableixi l’equivalència, o si no, haurà d’acompanyar certificat expedit per l’òrgan competent que acrediti l’esmentada equivalència. En el cas de titulacions obtingues a l’estranger s’haurà d’aportar la credencial que acrediti la corresponent homologació o la credencial per a l’exercici de la professió corresponent.
e.No haver estat separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, Codi Validació: 5RH9JHTNM6CKDQXQGZDZPSFYG | Verificació: https://ajfelanitx.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 6
Ajuntament de Felanitx
de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat, per sentència ferma, per a l’exercici de funcions públiques. Igualment, no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi, en el seu estat, l’accés a la funció pública.
f.Disposar de vehicle i carnet de conduir.
4.- Presentació de sol·licituds: Atès la situació actual d’urgència, s’habilitarà la direcció de correu electrònic ajuntament@felanitx.org on es podrà trametre còpia dels documents. En tot cas, qualsevol incidència que pugui ocórrer amb l’enviament dels documents, serà responsabilitat de la persona aspirant.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 5 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria a la pàgina web municipal i al tauler municipal d’anuncis així com al tauler d’edictes electrònic.
Juntament amb la sol·licitud emplenada (annex I) les persones aspirants han d’adjuntar còpia de la documentació següent:
a) Document nacional d’identitat en vigor, o en cas de no posseir nacionalitat espanyola document acreditatiu de la personalitat, i si n’és el cas permís de residència.
b) Titulació oficial d’estudis requerida en l’apartat 3.d.
c) Permís de conducció B.
d) Currículum amb els mèrits aportats objecte d’avaluació acompanyat de les corresponents titulacions.
La participació en aquest procediment selectiu implica l’obligació, a requeriment de l’ajuntament, d’acreditar els requisits, així com la concreció o aclariment dels mèrits, en un termini màxim de 24 hores.
El tribunal podrà demanar als interessats els aclariments o, si s’escau, la documentació addicional que estimi oportuna, amb l’única finalitat de comprovar la veracitat dels mèrits aportats amb la sol·licitud per participar en aquest procés selectiu.
5.- Valoració de mèrits:
Experiència professional.
Criteris:
•Serveis prestats en qualsevol administració pública, sempre que es trobin dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l’administració pública, a la mateixa categoria o similar a la de la plaça convocada exercint funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàlogues a les de la plaça convocada: 0,50 punts per mes.
•Serveis prestats a l’empresa privada, ja sigui per compte d’altri com pròpia, exercint funcions de naturalesa o de contingut tècnic Codi Validació: 5RH9JHTNM6CKDQXQGZDZPSFYG | Verificació: https://ajfelanitx.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 6
Ajuntament de Felanitx
anàlogues a les de la plaça convocada: 0,25 punts per mes.
Les fraccions inferiors a un mes no es valoraran.
Cursos de formació no reglada.
La puntuació màxima d’aquest apartat és de 20 punts.
Es valorarà la formació específica relacionada amb les funcions pròpies de la plaça convocada. La valoració d’aquest criteri es du a terme d’acord amb el següent barem:
Cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris impartits i/o reconeguts per col·legis oficials, escoles oficials de formació, escoles municipals de formació, l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP), l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), l’Administració de l’Estat, l’autonòmica o la local, les organitzacions sindicals signants dels acords de formació continua de les Administracions públiques, les universitats i les escoles tècniques, o els homologats per qualsevol d’aquestes institucions. En aquest apartat s’inclouen els cursos de formació ocupacional impartits o promoguts pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), i per altres entitats o organismes locals, autonòmics o estatals amb competències en matèria de formació ocupacional.
La valoració serà la següent:
•L’hora d’impartició es valora amb: 0,05 punts
•L’hora d’aprofitament es valora amb: 0,03 punts
•L’hora d’assistència es valora amb: 0,01 punts
Formació reglada
La puntuació global màxima d’aquest apartat serà de 2 punts, i es valorarà de la següent manera:
1.Llicenciatura o Nivell 3 universitari: 1,75 punts.
2.Diplomatura o Grau: 1,5 punts.
3.Títol de Tècnic Superior en Integració Social, regulat pel Real Decret 1074/2010, de 13 de juliol, o títol equivalent: 1,25 punts.
4.Batxillerat o equivalent: 1 punt.
5.Títol de FP de Grau mitjà diferent de l’aportat com a requisit i que sigui un dels exigits a les bases com a requisit o equivalent, havent d’al·legar la norma que estableix l’equivalència, o acompanyant certificat expedit per l’òrgan competent que acrediti l’esmentada equivalència: 1 punt.
6.Certificat de Professionalitat diferent de l’aportat com a requisit, i que sigui un dels exigits a les bases com a requisit o equivalent, havent d’al·legar la norma que estableix l’equivalència, o acompanyant certificat expedit per l’òrgan competent que acrediti l’esmentada equivalència: 0,5 punts.
6. Tribunal Qualificador.
El tribunal qualificador estarà constituït per tres membres, i pel mateix nombre de suplents.
Composició:
a)President: Francesc Josep Coll Vidal, Responsable de Serveis Socials.
b)Vocal: Catalina Mesquida Llull, Treballadora Social.
c) Secretari: el de la corporació o la persona en qui delegui.
d) Suplents: els que designin els titulars.
ANNEX I
Sol·licitud d’admissió al procediment extraordinari per contractar Treballadores Familiars per reforçar el Servei d’Ajuda Domiciliària de l’Ajuntament de Felanitx.
(Nom i cognoms) _______________________________ DNI núm. ___________________
Domicili a __________________________________________________________ núm. _____________(Localitat) (carrer, avinguda, plaça, etc.)
Codi postal ___________ Telèfon ________________________________________________ e-mail ____________________________
EXPÒS:
Que he tingut coneixement de la convocatòria per contractar Treballadores Familiars per reforçar el Servei d’Ajuda Domiciliària de l’Ajuntament de Felanitx mitjançant procediment extraordinari.
Que reunesc totes i cadascuna de les condicions exigides a la base tercera i quarta d’aquesta convocatòria, referides entre d’altres a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació d’aquesta sol·licitud, i que són certes les dades que es consignen en aquesta sol·licitud.
AUTORITZ:
Perquè l’Administració tracti les meves dades personals als efectes que es derivin d’aquesta convocatòria, i em compromet a provar documentalment totes les dades que consten en aquesta sol·licitud.
Per tot l’exposat,
SOL·LÍCIT:
Prendre part en aquesta convocatòria.
____________________, ______ d____________________ de 20______
[signatura]
SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE FELANITX»
Codi Validació: 5RH9JHTNM6CKDQXQGZDZPSFYG | Verificació: https://ajfelanitx.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 6
Ajuntament de Felanitx
Tercer. Publicar les Bases a la pàgina web de l’Ajuntament de Felanitx www.felanitx.org, al tauler d’anuncis i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, i seguir la tramitació reglamentària de l’expedient.
Felanitx, document signat electrònicament al marge.
Codi Validació: 5RH9JHTNM6CKDQXQGZDZPSFYG | Verificació: https://ajfelanitx.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de