Felanitx informa

Plenària mes de març S’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple per al dia 8 de març, a les 20 hores, una sessió que es realitzarà de forma telemàtica. Punts de l’ordre del dia més rellevants: Aprovació de les actes de les dues sessions...

Felanitx informa…

Anunci Contractació del subministre d’un vehicle La Junta de Govern Local del passat dia 9 de febrer de 2021 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de condicions tècniques que regiran la contractació del subministrament d’un...

Felanitx informa…

ANUNCIS Nomenament instructora expedient fill predilecte Joanot Colom Mitjançant el present anunci es fa públic que la regidora, Sra. Melania Mesquida Tran, ha estat nomenada jutgessa instructora de l’expedient reglamentari per tal que, si així ho decideix el Ple de...

Felanitx informa

Ple febrer S’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple per al dia 8 de gener, a les 20 hores, una sessió que es realitzarà de forma telemàtica. Punts de l’ordre del dia més rellevants: Expedient 671/2019. Aprovació de l’Addenda al...
1 de 9123456789