Contractació del servei d’assistència tècnica per a la redacció del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) (Tipus de procediment: Negociat sense publicitat)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 02.02.16 Divisió per lots: Lot 1 (assistència jurídica)/ Lot 2 (avaluació ambiental)/ Lot 3 (sostenibilitat econòmica) Lot núm. 1 i lot...