Contractació de la gestió del servei públic d’atenció a la primera infància a l’escoleta Pere Oliver i Domenge i a l’escoleta Infantil Sa Miloca(Termini: 08/07/2016, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i els de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 14.06.16. Preu màxim de la prestació: – lot 1 (Escoleta Pere Oliver i Domenge): 17.167,32 € anuals...