Facturas Electrónicas-FACe

General de Entrada de Facturas Electrónicas

Acceso al Registro General de Entrada de Facturas Electrónicas-FACe

https://face.gob.es/es/

Importante: Para la mayor agilidad en la conformidad de las facturas electrónicas recibidas se avisa que, para no ser denegada, la descripción tiene que ser clara en el contenido, lugar y detalle del departamento que encargó la obra o el servicio que se factura. Así como, la importancia de adjuntar tanto el presupuesto aprobado como los albaranes o cualquier otro documento necesario para una tramitación eficaz.

Codis DIR Ajuntament de Felanitx

oficina contable: L01070223

órgano gestor: L01070223

unidad tramitadora: L01070223

D’acord amb l’article 4 de la Llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, a partir de dia 15 de gener de 2015 tots els proveïdors que hagin entregat béns o prestat serveis a l’Administració Pública podran expedir i remetre factura electrònica.

Estaran obligats a l’ús de la factura electrònica les entitats següents, per factures amb imports superiors a 3.000€

Societats anònimes

Societats de responsabilitat limitada

Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tenguin la nacionalitat espanyola

Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableixi la normativa tributaria

Unions temporals d’empreses

Agrupació d’interès econòmic, Agrupació d’interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital ris, Fons d’inversions, Fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecaria o Fons de garantia d’inversions.

Estaran exclosos d’aquesta obligació de facturació electrònica les factures d’import no superior a 3.000€ i les factures dels Autònoms de qualsevol import.

No obstant això qualsevol empresa que no vengui obligada per la llei o bé quan es tracti de factures inferiors a 3.000€ podrà també presentar-les electrònicament.

Codis DIR Centre Cultural de Felanitx

oficina contable: LA0002826

órgano gestor: LA0002826

unidad tramitadora: LA0002826

Normativa

– Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público (BOE 311 de 28/12/2013)

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/28/pdfs/BOE-A-2013-13722.pdf

– Resolució de 25 de juny de 2014, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, per la qual s’estableixen les condicions d’ús de la plataforma FACe-Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat (BOE 157 de 28/06/2014)

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6787.pdf

– Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se establecen las condiciones técnicas normalizadas del punto general de entrada de facturas electrónicas (BOE 255 de 21/10/2014)

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10660.pdf

– FAQs Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/FAQ%20e_fact

– Portal de facturae

http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx