Pàgina Principal / Ciutadà / Horts Urbans

Horts Urbans

 

Què són?

 

Els Horts Urbans de Felanitx són una iniciativa que pretén recuperar els horts situats al Calvari i als voltants del Parc Municipal i destinar-los a un ús públic. Al mateix temps, amb la creació d’aquests espais es vol fomentar la participació ciutadana, el desenvolupament sostenible del municipi i l’agricultura tradicional i ecològica.

 

En aquests horts es podran sembrar hortalisses i plantes aromàtiques per consum propi que, a més de produir aliments, tindran la finalitat de fomentar la integració social i les relacions entre les persones, la qual cosa repercutirà positivament en la seva qualitat de vida.

 

      

 

Aquesta activitat va dirigida a tota la població en general, especialment a les persones en risc d’exclusió social, gent gran i joves.

 

Com són els horts?

 

Es tracta de 50 parcel·les, d’uns 6metres x 5metres (30m2), aproximadament, delimitades mitjançant fites a cada un dels costats, i enumerades de l’1 al 50. A més, hi ha 40 casetes per amagatzemar-hi les eines, un bany per a homes i un altre per a dones, a més d’una canalització d’aigua que disposa d’una sortida a compartir entre cada 4 persones beneficiàries.

 

 

 

Localització

 

 

A qui van dirigits?

 

Les persones que hi vulguin participar han de tenir com a mínim 18 anys, estar empadronades al municipi de Felanitx i presentar un informe mèdic que acrediti que tenen les capacitats físiques i psíquiques per dur a terme aquesta feina. No hi podran accedir les persones que hagin estat sancionades per l’ús d’un altre espai d’aquestes característiques ja sigui a Felanitx o a un altre municipi, els que ja l’hagin utilitzat o estiguin empadronats amb algú que ho hagi fet, i també aquelles persones que no hagin pagat els seus impostos a l’Agència Tributària o l’Ajuntament.

 

  

 

En el cas de les entitats, se’n poden beneficiar els centres educatius i les associacions del terme municipal de Felanitx. La cessió es farà mitjançant conveni signat entre l’entitat i el consistori, a proposta de la Junta de Govern. A més, les associacions que hi vulguin participar han de complir els següents requisits:

  • No tenir finalitat lucrativa.
  • L’entitat ha de tenir per objecte social activitats divulgatives, formatives i de sensibilització, i el foment d’hàbits saludables.
  • Estar inscrita al registre d’entitats ciutadanes de l’Ajuntament.

 

 

Presentació de sol·licituds

 

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud de llicència d’ús privatiu dels horts urbans de Felanitx, dins el termini que estableixi la convocatòria, en el registre de l’Ajuntament de Felanitx, i seguint els models de sol·licitud prevists a aquest reglament (annex I).

Els impresos de sol·licitud per participar a la convocatòria estaran a disposició de les persones interessades a les oficines municipals i a la pàgina web de l’Ajuntament de Felanitx.

Juntament amb la sol·licitud, els sol·licitants hauran d’adjuntar la següent documentació:

  • Sol·licitud de l’Annex I, adequadament emplenada.
  • Fotocòpia del document nacional d’identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).
  • Declaració jurada de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per exercir les funcions derivades de l’hort urbà (Annex II).

Només s’admetrà una sol·licitud per part de cadascuna de les persones sol·licitants i, per tant, només podran resultar beneficiàries d’una única parcel·la.

 

Quan s’hi podrà accedir?

 

L’Ajuntament ha previst els següents horaris d’accés per a les persones beneficiàries o les que es designin per substituir-la en cas de qualsevol incidència, així com per personal municipal autoritzat.

  • Horari d’hivern (des del darrer diumenge d’octubre fins al darrer dissabte de març), de dilluns a diumenge de les 8:00 fins a les 17:30
  • Horari d’estiu (des del darrer diumenge de març fins al darrer dissabte d’octubre), de dilluns a diumenge de les 7:00 a les 20:30.

 

Reglament regulador i impresos d’utilitat

 

 

 

Enllaços d’interès