Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 27.02.18.

Pressupost de licitació: (aportació econòmica de l’Ajuntament, IVA exempt). Preu a un tant alçat. Import net: 4.454,93 € anuals. Import total: 4.454,93 € anuals.

Número d’expedient: 77/2018

Tipus de contracte: gestió de serveis públics

Tipus de procediment: obert

Data de publicació: 12.03.18

Data termini: 26.03.18