Informació:

Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 15.05.18

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 20.02.18

Pressupost màxim de licitació. Preu a un tant alçat. Import net: 163.636,45 €. Import total: 198.000,11 €.

Número d’expedient: 380/2018

Tipus de contracte: obres

Tipus de procediment: obert, amb tramitació ordinària

Data publicació: 02.03.18

Data termini: 27.03.18