Informació:

Contracte adjudicat per la JGL en sessió de dia 30.01.18

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 05.09.17.

Pressupost màxim de licitació: 60.000,00 € més l’IVA de 12.600,00 €

Núm. expedient: 2593/2017

Tipus de contracte: serveis

Tipus de procediment: negociat sense publicitat

 

 Enllaços adjunts al contracte: