Informació:

CONTRACTE ADJUDICAT PER LA JGL EN SESSIÓ DE DIA 20.02.2018

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 11.01.18

Pressupost de licitació. Preu a un tant alçat. Import net: 24.380,17 €. Import total: 29.500,00 €

Número d’expedient: 35/2018

Tipus de contracte: subministrament

Tipus de procediment: obert

Data de publicació: 18.01.18

Data termini: 26.01.18

 

 Enllaços adjunts al contracte:

BOIB núm. 9 de dia 18.01.18

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10766/seccio-v-anuncis/475